Menu
Previous Next

1997 Istanbul

MONA nie je rasistická ani sektárska

Rezolúcia Valného Zhromaždenia

Na Valnom Zhromaždení Medzinárodnej organizácie Nová Akropolis (MONA), ktoré sa konalo v Istanbule, v Turecku, 28. marca1997, bola prijatá nasledovná Rezolúcia:

Všeobecná deklarácia :

Vzhľadom na neustále klebety, ktoré sa objavujú v rôznych informačných prostriedkoch rozličných krajín, vzhľadom na fyzické násilie, ktoré postihlo sídla a osoby MONA, a stálym priamym aj nepriamym provokáciám, ktoré môžu viesť k zvýšenej agresivite a stupňujúcemu sa násiliu, sa Valné zhromaždenie vrátane vedenia, riaditeľov pridružených asociácií a jednotlivých členov uznieslo:

a) Kategoricky zamietnuť akékoľvek ústne, písomné alebo vizuálne prejavy, ktoré stotožňujú MONA s náboženskými alebo politickými prúdmi akéhokoľvek typu, a zvlášť s nacistickou, fašistickou alebo extrémne pravicovou ideológiou či akoukoľvek inou ideou totalitného alebo fanatického charakteru.

b) Opäť pripomenúť myšlienky vyhlásené zakladateľom MONA pri príležitosti Valného zhromaždenia konajúceho sa v Londýne v roku 1979, kde pán Jorge Angel Livraga upresnil, že MONA nie je podľa svojich princípov a v súlade s nimi rasistická ani sektárska. A ako tiež povedal pri tejto príležitosti a potvrdzoval počas celého svojho života, MONA je filozofické hnutie bez akéhokoľvek vzťahu k polovojenským skupinám alebo fanatickým sektám. Obvinenia z rasizmu vznesené práve jeho nactiutŕhačmi sa zakladajú na predsudkoch alebo na nesprávne pochopených poznatkoch. Preto MONA potvrdzuje, že nie je sektárska, pretože sú v nej zahrnuté všetky čisté myšlienky starodávnych tradícií a odmieta zavádzajúce prekrucovanie alebo obmedzené vízie minulosti.

c) Touto myšlienkou chce Valné zhromaždenie upresniť, že text nazvaný "Príručka vedúceho" nie je oficiálnym dokumentom MONA ani žiadnej pridruženej národnej asociácie. Ako potvrdil zakladateľ, pán Jorge Angel Livraga, v liste adresovanom salzburskému arcibiskupovi v októbri roku 1986, v ktorom uviedol, že spomínaná príručka nie je interným dokumentom MONA, ale ide o útržky poznámok zhotovených mladými študentmi, ktoré nijako nezodpovedajú duchu, v ktorom sa pán Jorge Angel Livraga mohol ústne vyjadriť v rokoch 1969/1970, čo je dátum prvých publikácií, ktoré hovoria o tejto téme. A to isté platí aj pre výklady alebo preklady týchto poznámok.

d) Potvrdiť skutočnosť, že všetky aktivity a činnosti, ktoré MONA uskutočňuje na celom svete, odporujú týmto klamným, nesprávnym a tendenčným obvineniam. Aktivity MONA si naopak udržali počas týchto takmer 40 rokov činnosti svoj pôvodný smer a verne dodržujú princípy obsiahnuté v ich Stanovách.
Hore