Menu
Previous Next

2001 Atény

Medzinárodný rok dobrovoľníkov

Rezolúcia Valného Zhromaždenia

Na Valnom Zhromaždení Medzinárodnej organizácie Nová Akropolis (MONA), ktoré sa konalo v Aténach, v Grécku, 12. apríla 2001, bola prijatá nasledovná Rezolúcia:

Všeobecná deklarácia :

a) Valné zhromaždenie MONA sa jednomyseľne uznieslo, že sa pripojí k doporučeniu Organizácie spojených národov vyhlásiť rok 2001 za "Medzinárodný rok dobrovoľníkov" v súlade s jej výzvou, aby vlády, Organizácia spojených národov a medzivládne, dobročinné a nevládne organizácie spolupracovali na cieľoch z tohto roku tak, ako sa vyjadrila na plenárnom zasadnutí v roku 1997, na ktorom sa rozhodlo, že bude nasledovaný návrh Ekonomickej a sociálnej rady stanovený v jej rezolúcii 1997/44.

Na základe toho, že od svojho založenia, čo znamená aj v rokoch pred týmto doporučením, práca uskutočňovaná MONA vo viac než štyridsiatich štátoch na celom svete na podporu kultúry a sociálnych aktivít sa zakladá na modele princípu dobročinnosti, ako aj bratskej pomoci medzi ľudskými bytosťami;

Vyzýva všetky národné asociácie, ktoré sú pridružené k MONA, aby v spolupráci s Organizáciou spojených národov počas roku 2001 (Roku dobrovoľníkov) zvýšili počet svojich aktivít v zmysle podpory kultúry na celom svete, a zvlášť sociálnej pomoci v rozvojových štátoch.

Aby sa pri uskutočňovaní všetkých týchto aktivít zreteľne uvádzala podpora Roku dobrovoľníkov vyhláseného Organizáciou spojených národov, lebo dobrovoľná činnosť je spôsob solidarity, ktorý obohacuje ľudskú bytosť a podporuje putá bratstva.

b) keďže Organizácia spojených národov, vychádzajúc z princípu tolerancie ako úcty k odlišnosti, sa vo svojej Rezolúcii 53/22 z novembra roku 1998 uzniesla prehlásiť rok 2001 za "Rok Organizácie spojených národov dialógu medzi civilizáciami" a opäť vyzvať vlády, Organizáciu spojených národov vrátane UNESCO a ďalšie zúčastnené vládne aj nevládne organizácie, aby naplánovali kultúrne, výchovné a sociálne programy odpovedajúce podpore dialógu medzi civilizáciami;

Vzhľadom na to, že MONA v súlade so svojimi zakladajúcimi stanovami podporuje už viac než štyridsať rokov bratský dialóg medzi národmi prostredníctvom rozsiahlych kultúrnych a sociálnych aktivít;

Rozhodla sa podnietiť všetky pridružené asociácie, aby počas roku 2001 organizovali prednášky, semináre, štúdie o téme vzájomnej kultúrnej výmeny a rozširovali informácie o vzájomnom zbližovaní výmenou poznatkov prostredníctvom konštruktívneho dialógu, ktorý podporuje kultúrnu výmenu.

c) V súlade s aktivitami, ktoré MONA bude uskutočňovať s cieľom ochrany životného prostredia a starostlivosti o ľudské zdroje, v súvislosti s Deklaráciou z Ria o životnom prostredí, Agendou 21 a Protokolom z Kjóta o klimatických zmenách a vzhľadom na skazu, ktorou v dnešných dňoch trpí planéta;

Sa rozhodla pokračovať v aktivitách uskutočňovaných rôznymi skupinami zameranými na ekologickú činnosť, ktoré pracujú pod patronátom a impulzom MONA, s cieľom posilniť svoje práce na záchrane pobreží, protipožiarnej ochrane lesov, v sociálnej pomoci najpostihnutejším krajinám, záchranárske práce pri zemetraseniach a prírodných katastrofách, organizovanú výsadbu v oblastiach meniacich sa na púšť, inými slovami v širokej škále solidárnych akcií, ktoré uskutočňuje už niekoľko rokov a bude v nich aj naďalej pokračovať s cieľom spolupracovať na zlepšovaní kvality života a ochrany životného prostredia.

Všetky rozhodnutia boli jednohlasne schválené.
Hore