Menu
Previous Next

2003 Praha

Výzva k porozumeniu, súdnosti a mieru

REZOLÚCIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA


Na Valnom zhromaždení Medzinárodnej organizácia Nová Akropolis (MONA), ktoré sa konalo v Prahe v Českej republike 17. apríla 2003, bola prijatá nasledujúca rezolúcia:

VŠEOBECNÁ DEKLARÁCIA:

1)  Valné zhromaždenie vyjadruje svoje znepokojenie nad situáciou, ktorá postihuje svetovú ekonomiku a vytvára čoraz hlbšiu priepasť medzi bohatými a chudobnými krajinami. Táto priepasť odsudzuje rozsiahle časti sveta k hladomoru a ničí alarmujúcim spôsobom celé populácie, a to obzvlášť deti, ktoré sú jej najväčšou nevinnou obeťou. 

Preto bolo rozhodnuté: podporovať v krajinách, kde pôsobí Nová Akropolis, kampane na pomoc deťom, predovšetkým tým, ktoré žijú v krajinách tzv. "tretieho sveta".

2)  Valné zhromaždenie vyjadruje svoje znepokojenie nad vlnou násilia a vojnových konfliktov, ktoré sa v súčasnej dobe šíria svetom, a zvlášť nad tým, že sa na túto nebezpečnú cestu vydávajú najvyspelejšie krajiny.

Preto bolo rozhodnuté: poriadať aktivity, ktoré podporujú mier, odmietajú násilie, prispievajú k stretávaniu ľudí v duchu svornosti a spolužitia, čo je výrazom myšlienky univerzálneho bratstva, ktorou bola inšpirovaná zakladacia listina Novej Akropolis.

3)  Valné zhromaždenie zdôrazňuje naliehavú potrebu občianskych združení ako podnecovateľov sociálnych aktivít vzhľadom k súčasným potrebám mnohých štátov, ktoré trpia následkami rôznych kríz a sú takto oslabené, čo má negatívny dopad na najpotrebnejšie spoločenské vrstvy. Boli zaznamenané vážne problémy v boji proti následkom znečistenia morí a pobreží, lesných požiarov a znečistenia ovzdušia vo veľkých mestách. 

Preto bolo rozhodnuté: prispievať k činnosti Skupiny GEA ("Skupina aktívnej ekológie") a iných vládnych a/alebo nevládnych inštitúcií, ktoré uskutočňujú aktivity na ochranu okolitého prostredia a spolu s nimi sa zúčastňovať humanitárnych akcií pri prírodných a iných katastrofách, ktoré ohrozujú planétu.

4)  Valné zhromaždenie vzhľadom na spoločenské javy, ktoré dnes postihujú mladú generáciu, ustanovuje, že vo všetkých krajinách, v ktorých Nová Akropolis pôsobí, bude v mladej generácii podnecovať:

a) Úvahy o potrebe podporovať filozofické posolstvo, ktoré zbližuje ľudí pri hľadaní skutočných demokratických vzorov, v ktorých sa odráža skutočná úcta k človeku, k jeho potrebám a k cieľom ľudského života.

b) Vzhľadom k zisteniu, že dosiahnuť túto rovnováhu je obtiažne, výchova a kultúra sa stávajú kľúčovými prvkami pre uskutočnenie myšlienky vzájomného spolužitia ľudí a národov. Nesmie sa však zabúdať na to, že výchova musí mať etické základy, pretože nestačí vytvoriť len občana, ale je nutné umožniť zrod občana morálneho.

c) Nevyhnutnosť hľadať odpovede a poskytovať ich mladým ľuďom znepokojeným svojou budúcnosťou vo svete, ktorý je stále nebezpečnejší, neistejší a trvale ohrozený vojnou.

Keďže je zrejmé, že mnohé odpovede je možné nájsť vo filozofickom modeli, ktorý rozvíja poznanie, a v podpore základných ľudských hodnôt, Valné zhromaždenie Medzinárodnej asociácie Nová Akropolis, ako organizácie podporujúcej filozofiu, sa rozhodlo vydať výzvu k porozumeniu a súdnosti, skrátka k mieru, pretože uplatňovanie násilia a agresie nevedie k žiadnemu trvalému riešeniu, lebo všetko, čo sa rodí z násilia, potrebuje násilie, aby sa udržalo, a to by nemala byť cesta ľudstva.

Všetky rozhodnutia boli jednohlasne schválené.
Hore