Menu
Previous Next

1995 Santiago de Chille

Svetový deň tolerancie

Rezolúcia Valného Zhromaždenia

Na Valnom Zhromaždení Medzinárodnej organizácie Nová Akropolis (MONA), ktoré sa konalo v Santiagu de Chile, v Chile, 15.apríla 1995, bola prijatá nasledujúca Rezolúcia:

Všeobecná deklarácia :

Valné zhromaždenie sa uznieslo usporiadať Svetový deň tolerancie. Táto akcia sa uskutoční v rámci kampane vyhlásenej Radou Európy pri príležitosti stretnutia na najvyššej úrovni, ktorého sa zúčastnili hlavy štátov a vlád dňa 9.októbra 1993 vo Viedni v Rakúsku, s cieľom bojovať proti akejkoľvek forme netolerancie (rasizmus, xenofóbia a antisemitizmus).

V spoločnosti, v ktorej sa netolerancia prejavuje každodenne v nových formách, považujeme poriadanie takýchto dní za nevyhnutné. Táto netolerancia bola zhoršená ekonomickými krízami, ktorých následkom bol odmietavý prístup voči emigrantom a všetkým tým, ktorí sú pokladaní za "iných".

Podľa našej mienky nie sú ekonomické, politické ani právne opatrenia dostačujúce, aby mohol byť tento jav vykorenený, a v skutočnosti je potrebná zmena mentality a postojov založená na hlbšom poznaní iných kultúr a otvorenejšej výchove, ktorá pomôže porozumieť druhým.

MONA sa usiluje od svojich počiatkov dosiahnuť tieto ciele, ktoré sa jasne odrážajú v troch princípoch jej zakladacej listiny, s úmyslom obnoviť skutočné medziľudské vzťahy založené na solidárnej účasti a rešpekte k rozdielom, za účelom podpory vzájomného pochopenia medzi národmi.

Vytvorenie solidárnej, bratskej a spravodlivej spoločnosti opierajúcej sa o záruku dôstojnosti všetkých jednotlivcov a uznanie hodnôt jednoty a svornosti. Pretože možnosť prežívať kultúrnu rozmanitosť predstavuje zdroj vzájomného obohatenia a sociálneho pokroku.

V tomto zmysle sa Valné zhromaždenie MONA uznieslo, že rozšíri tento rok svoje aktivity, ako tomu bolo i v rokoch predchádzajúcich, a predovšetkým sa bude venovať mladým generáciám.
Hore