Menu
Previous Next

2000 Buenos Aires

Kultúrna renesancia pre 21. storočie

Rezolúcia Valného Zhromaždenia

Na Valnom Zhromaždení Medzinárodnej organizácie Nová Akropolis (MONA), ktoré sa konalo v Buenos Aires, v Argentíne, 20. apríla 2000, bola prijatá nasledovná Rezolúcia:

Všeobecná deklarácia :

a) Valné zhromaždenie MONA chce verejne a formálne vyjadriť svoje rozhorčenie nad istými obvineniami vyslovenými v niektorých štátoch, kde uskutočňuje svoje aktivity, nakoľko bol v nich postrehnutý určitý antidemokratický postoj. Valné Zhromaždenie MONA označuje takýto postoj za nesmierne vzdialený princípom, ktoré inšpirujú Medzinárodnú organizáciu Nová Akropolis, ktorá, ako naznačuje jej názov, umiestňuje svoje korene do klasického Grécka, kolísky demokracie, bez toho aby zabúdala na to, že filozofia a aktivity, ktoré MONA uskutočňuje, podporujú schopnosť myslieť, jednať sám za seba a zúčastňovať sa demokratických procesov, ktoré podnecujú úctu k dôstojnosti a ľudským právam.

b) V súvislosti s hroznými udalosťami, ktoré sa nedávno stali na niektorých miestach sveta, kde sektárske skupiny vykonávali krvavé alebo satanské rituály a páchali hromadné samovraždy, chce Valné zhromaždenie MONA vyjadriť svoje najhlbšie odmietnutie tmárstva a násilia, ktoré sa zmocňuje istých skupín označovaných ako sektárske, a zdôrazniť, že aktivity uskutočňované vo svete Medzinárodnou organizáciou Nová Akropolis sa snažia, v príkrom rozpore s tým čo sa stalo, podporovať kultúrnu renesanciu pre 21. storočie obnovou úlohy filozofie v zmysle intelektuálnej a morálnej ochrany proti tmárstvu a akýmkoľvek druhom povier, satanizmu, hľadania nadprirodzených schopností alebo vykorisťovaniu človeka človekom.

c) A využiť tiež túto príležitosť, aby sa znovu a rozhodne poukázalo na to, že sa odmieta akékoľvek zaradenie MONA do zoznamu takzvaných nebezpečných siekt, lebo aktivity, ktoré viac než štyridsať rokov Nová Akropolis vo svete rozvíja, potvrdzujú, že je kultúrna asociácia, ktorá sa domáha zaslúženej vážnosti a okamžitého vylúčenia jej mena z týchto zoznamov urážajúcich jej členov, ktorí vznášajú sťažnosť na tomto Valnom zhromaždení.

d) Valné zhromaždenie MONA prejavuje svoje znepokojenie nad nutnosťou pochopiť, že sa nedá hovoriť o pokroku, pokiaľ nebude existovať snaha o to, aby najviac prosperujúce oblasti planéty zmiernili trápenie tých oblastí Zeme, ktoré sú sužované chudobou a zhoršenou kvalitou životného prostredia. Výzva spočíva v začatí ekonomického rozvoja takým spôsobom, ktorý nebude škodiť životnému prostrediu a jeho cieľom bude dosiahnuť schémy života, ktoré by viedli k trvalo udržateľnému rozvoju.

Keďže stretnutie na najvyššej úrovni, ktoré sa konalo pod záštitou Organizácie spojených národov v roku 1992, vydalo pre 21.storočie informačnú príručku pre trvalo udržateľný rozvoj, Agenda 21, aby bola dosiahnutá súčinnosť medzi štátmi, medzinárodnými orgánmi, firmami, nevládnymi organizáciami a neziskovými organizáciami.

Valné zhromaždenie MONA, ktoré sa zišlo v Buenos Aires, sa preto uznieslo: vo všetkých štátoch, kde uskutočňuje svoje aktivity, podporovať činnosti spojené so zoznamom návrhov Agendy 21 a nadviazať oficiálny kontakt s kanceláriou Organizácie spojených národov zodpovednou za tieto činnosti, ktoré sú určené pre podporu trvalo udržateľného rozvoja a boj proti chudobe, vyzdvihujúc rozhodujúcu úlohu rozvoja výchovy a kultúry, ktorý má prispieť k víťazstvu nad nespravodlivosťami na celom svete.

e) Valné zhromaždenie MONA s veľkým záujmom analyzovalo činnosti humanitárnej pomoci, ktoré uskutočnili rôzni predstavitelia MONA v priebehu roku 1999 v rozličných oblastiach planéty postihnutých prírodnými katastrofami, a najmä dopad, ktorý mala táto humanitárna pomoc na postihnuté obyvateľstvo, ktoré praktickým a účinným spôsobom spolupracovalo na vlastnom prežití v koordinácii s ďalšími humanitárnymi organizáciami a miestnymi a národnými autoritami postihnutých štátov.
 
Uznesenie:

1 - Pokračovať s týmito činnosťami humanitárnej pomoci na takých miestach planéty, kde dochádza k prírodným katastrofám, kde je nevyhnutný rýchly a účinný zásah a kde existujú sídla MONA, s cieľom koordinovať účinné využitie zaslanej pomoci.

2 - Nadviazať kontakt s Kanceláriou koordinácie humanitárnych záležitostí Organizácie spojených národov a tiež s jej Oddelením verejných informácií, s cieľom nadviazať spojenie s inými humanitárnymi organizáciami, aby pomoc bola účinnejšia.
Hore