Menu
Previous Next

2002 Brazília

"NIE" stretu civilizácií

Rezolúcia Valného Zhromaždenia

Na Valnom zhromaždení Medzinárodnej organizácie Nová Akropolis (MONA), ktoré sa konalo v meste Brasília, v Brazílii, 28. marca 2002, bola prijatá nasledujúca rezolúcia:

Všeobecná deklarácia :

a) Valné zhromaždenie MONA vyjadruje svoje výrazné pohoršenie nad atentátmi zo dňa 11. septembra 2001 na mestá New York a Washington a nad tisícami nevinných obetí. Vyjadruje svoj nesúhlas s akýmkoľvek výkladom týchto skutočností, ktorý by mohol viesť ku "stretu civilizácií", a pokladá tieto atentáty za dielo anonymných teroristov, ktorí sa pokúšajú zničiť rovnováhu a mierové súžitie Východu a Západu.

b) Valné zhromaždenie MONA si praje opäť obnoviť šírenie filozofie a podnietiť jej rozvoj ako idey a hodnoty pre 21. storočie, ako nástroja k lepšiemu poznaniu nás samých aj ostatných. Chápe filozofiu ako spôsob ako sa postaviť k životu na základe múdrosti, radosti a optimizmu, lebo nám samým umožňuje poznať hlbšie ľudskú prirodzenosť a prijať poznanie za spôsob života. Preto vyzýva všetky členské štáty pridružené k MONA k šíreniu a rozvoju kurzov filozofie ako základnej osi jej aktivít a myslenia.

c) Valné zhromaždenie MONA zároveň vyzýva pridružené členské štáty k širšiemu skúmaniu zameranému na opätovný návrat myšlienok tých filozofov a mysliteľov, ktorí boli bohužiaľ "zabudnutí", a ktorých prínos napriek tomu aj naďalej zostáva základom svetových dejín myslenia.

d) Valné zhromaždenie MONA jednohlasne vyzýva k tomu, aby sa u mládeže podporoval návrat nadčasových hodnôt a etiky v rámci každodenného jednania. Robí tak preto, že chápe, že 21. storočie, ktorého skutočnými protagonistami budú mladí ľudia, má v etike najväčší a najdôležitejší nástroj k zlepšeniu súžitia a solidarity medzi ľudskými bytosťami a národmi.

e) Valné zhromaždenie MONA kladne hodnotí uskutočnené činy a výsledky dosiahnuté prostredníctvom svojich programov dobrovoľnej práce, a zvlášť tie, ktoré boli zamerané na podporu solidarity a humanitárnej pomoci, tak čo sa týka ochrany životného prostredia, ako aj zásahov v prípadoch prírodných katastrôf či iných druhov ľudského utrpenia. Valné zhromaždenie doporučuje svojim členom, aby podnietili zahájenie činnosti Skupín aktívnej ekológie GEA, ktoré sa osvedčili ako účinné pri lepšej službe spoločnosti.

f) Valné zhromaždenie MONA opäť potvrdzuje, ako to robilo aj v predchádzajúcich rokoch, že existuje zhoda princípov, ktoré inšpirujú Organizáciu spojených národov, a ustanovujúcich a štatutárnych princípov MONA. Preto vyzýva pridružené členské štáty, aby pokračovali v činnostiach uvedených v návrhoch, ktoré každoročne predkladá OSN pre nevládne organizácie a občianske združenia, čo je prípad Medzinárodnej organizácie Nová Akropolis.

Všetky rozhodnutia boli jednohlasne schválené.
Hore