Menu
Previous Next

2004 Mexiko

Nový výklad spoločenskej situácie: k "novému stredoveku"


DEKLARÁCIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Na Valnom zhromaždení Medzinárodnej organizácia Nová Akropolis (MONA), ktoré sa konalo v Mexiku 8. apríla 2004, bola prijatá nasledujúca deklarácia:

VŠEOBECNÁ DEKLARÁCIA:

A)  Valné zhromaždenie nadväzuje na obsah Štvrtej deklarácie schválenej na riadnom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo v Českej republike v roku 2003, týkajúci sa preusporiadania študijného programu MONA a jeho štrukturalizácie prostredníctvom akademických hodností, a zdôrazňuje, že MONA poskytuje filozofické vzdelanie a výchovu.

B)  Valné zhromaždenie vyjadruje svoj súhlas s ďalšou spoluprácou v smeroch činnosti navrhnutých Organizáciou spojených národov, s ktorej princípmi sa MONA stotožňuje, pričom cieľom spolupráce je dosiahnutie spravodlivejšej, tolerantnejšej a solidárnejšej spoločnosti.

C)  Valné zhromaždenie, ako zdôraznila jeho prezidentka pri mnohých stretnutiach regionálneho typu, sa pripája k novým myšlienkovým prúdom, ktoré na základe prieskumu súčasnej spoločnosti poukazujú na nový výklad spoločenskej situácie. Zdá sa, že spoločnosť smeruje k tomu, čo sa nazýva "nový stredovek", v ktorom bude potrebné naučiť sa recyklovať existujúce materiály a vytvoriť modely "krízovej ekonomiky", ktoré ľuďom, obzvlášť tým z najpotrebnejších vrstiev súčasnej spoločnosti, umožnia prežiť. To bolo možné pozorovať pri nedávnych ekonomických krízach v Argentíne, Mexiku či juhovýchodnej Ázii, v oblastiach, kde má MONA svojich predstaviteľov, ktorí sa významne podieľajú na sociálnej pomoci.

D)  Valné zhromaždenie sa znovu vracia k významným témam, na ktoré sa poukazovalo pri predchádzajúcich valných zhromaždeniach (viď: bod 3) Všeobecnej deklarácie z roku 2003; bod e) Všeobecnej deklarácie z roku 2002; bod c) Všeobecnej deklarácie z roku 2001; bod d) Všeobecnej deklarácie z roku 2000). Na týchto miestach bolo zdôraznené, že je dôležité si uvedomovať, ako je ničená planéta Zem, či už nezodpovedným jednaním človeka, alebo v dôsledku prírodných katastrôf, ktoré v poslednej dobe pustošia mestá, obyvateľstvo a ekologické vzťahy v prostredí. Boli zdôraznené tiež možnosti, ktorými MONA môže prispieť k zmierneniu bolesti vyvolanej týmito pohromami uskutočňovaním konkrétnej a nespochybniteľnej práce v rámci rôznych druhov dobrovoľnej činnosti, či už sama o sebe, alebo v spolupráci s inými medzinárodnými verejnými či súkromnými organizáciami, ktoré pracujú na rovnakých cieľoch.

E)  Valné zhromaždenie MONA prejavuje svoju sústrasť s obeťami teroristických útokov, ktoré otriasajú svetom a vyberajú si daň v podobe nespočetných nevinných životov. V tom zmysle vyzýva k mieru a zdravému rozumu; pripomína, že toto nespútané násilie vedie jedine do bludného kruhu nenávisti a fanatizmu, ktoré vyvolávajú nový druh svetovej vojny teroru, ktorý strháva ľudí k ponižujúcemu správaniu obmedzujúcemu slobodu a svornosť. Preto MONA prostredníctvom svojich členských asociácií v celom svete apeluje na potrebu uskutočňovať akcie na podporu dialógu a tolerancie.

Všetky rozhodnutia boli jednohlasne schválené.

Hore