Menu
Previous Next

Filozofická škola na klasický spôsob

škola filozofie

V centre všetkých aktivít Novej Akropolis sa nachádza porovnávacia škola filozofie Východu a Západu, chápaná na klasický spôsob, to znamená ako cesta k poznaniu a k individuálnej a kolektívnej realizácii.

Naša filozofická škola na klasický spôsob sa inšpiruje v silnej platónskej tradícii, ktorá vníma filozofiu ako návod pre život a opiera sa o poznanie a rozvoj kvalít každej ľudskej bytosti.


Táto škola ponúka študijný program spoločný vo všetkých krajinách, ktorý sa rozvíja v na seba nadväzujúcich študijných látkach, pričom štúdium je súčasťou členstva v organizácii. Ide o aktualizáciu tradičných poznatkov Východu a Západu, ktorá v súlade s klasickým humanizmom uvádza do súvislostí vedy, umenia a filozofie. 

Základný porovnávací kurz filozofie a psychológie Východu a Západu

Všetkým záujemcom o štúdium ponúkame základný porovnávací kurz filozofie a psychológie Východu a Západu, ktorý je zameraný na spoznanie najdôležitejších klasických filozofických škôl a smerov a praktickú aplikáciu týchto náuk. Spôsob výučby integruje múdrosť Východu, Západu a všetkých civilizácií dejín, podporuje idealizmus a aktívny záväzok našej dobe. Kurz poukazuje na hodnoty univerzálnej etiky, ktorá môže zjednotiť ľudské bytosti bez ohľadu na náboženské vyznanie, kultúrne prostredie alebo zvyky. 
Najbližšie termíny otvorenia kurzu v mestách: BratislavaKošiceBanská Bystrica

 

Pokročilé kurzy

 • Psychológia. Súhrn poznatkov a cvičení, ktoré umožňujú rozšíriť naše vedomie o nás samých prostredníctvom práce s imagináciou, pamäťou, vôľou, kontrolou našich návykov a emócií a rozvojom pozitívnych nástrojov našej psychiky.
 • Múdrosť Východu a Západu (dva stupne). Súbor tém, ktoré pojednávajú o poňatí univerza, života a ľudskej bytosti, vychádzajúcich z tradičnej múdrosti Východu a Západu a poukazujúcich na neskoršie postuláty súčasnej vedy.
 • Symbolizmus civilizácií. Štúdium a analýza mýtov a symbolov klasických náboženstiev a civilizácií.
 • Aplikovaná filozofia a etika. Prehľad významných škôl a smerov morálnej filozofie Východu a Západu.
 • Sociopolitika. Filozofické pohľady na spoločnosť a spolužitie.
 • Rétorika (dva stupne). Rozvoj rečníckeho umenia a schopnosti slovného prejavu.
 • Dejiny filozofie (štyri stupne). Hĺbkové štúdium filozofických myšlienok v priebehu dejín, analýza ich kontextu a vplyvu.
 • Dejiny náboženstiev. Porovnávacie štúdium teologických odkazov náboženstiev, ktoré sa v každej dobe snažili pozdvihovať vedomie ľudstva.
 • Antropogenéza. Štúdium pohľadov na ľudskú bytosť a jej evolúciu.
 • Kozmogenéza. Štúdium pohľadov na vznik a vývoj univerza.
 • Astrológia. Štúdium pohľadu na univerzum ako na systém vzájomne prepojených živých bytostí, ktorý je blízky modernej teórii GAIA.
 • Filozofia vedy. Štúdium filozofických základov rozličných vedeckých odborov a metód.
 • Metafyzická estetika. Štúdium procesov vedúcich ku kráse.
škola filozofie
Hore