Menu
Previous Next

Filozofická škola na klasický spôsob

škola filozofie

V centre všetkých aktivít Novej Akropolis sa nachádza porovnávacia škola filozofie Východu a Západu, chápaná na klasický spôsob, to znamená ako cesta k poznaniu a k individuálnej a kolektívnej realizácii.

Naša filozofická škola na klasický spôsob sa inšpiruje v silnej platónskej tradícii, ktorá vníma filozofiu ako návod pre život a opiera sa o poznanie a rozvoj kvalít každej ľudskej bytosti.


Táto škola ponúka študijný program spoločný vo všetkých krajinách, ktorý sa rozvíja v na seba nadväzujúcich študijných látkach, pričom štúdium je súčasťou členstva v organizácii. Ide o aktualizáciu tradičných poznatkov Východu a Západu, ktorá v súlade s klasickým humanizmom uvádza do súvislostí vedy, umenia a filozofie. 

Základný porovnávací kurz filozofie a psychológie Východu a Západu

Všetkým záujemcom o štúdium ponúkame základný porovnávací kurz filozofie a psychológie Východu a Západu, ktorý je zameraný na spoznanie najdôležitejších klasických filozofických škôl a smerov a praktickú aplikáciu týchto náuk. Spôsob výučby integruje múdrosť Východu, Západu a všetkých civilizácií dejín, podporuje idealizmus a aktívny záväzok našej dobe. Kurz poukazuje na hodnoty univerzálnej etiky, ktorá môže zjednotiť ľudské bytosti bez ohľadu na náboženské vyznanie, kultúrne prostredie alebo zvyky. 


Program základného kurzu nájdete tu.


Najbližšie termíny otvorenia kurzu v mestách: BratislavaKošice

 

Pokročilé kurzy

 • Psychológia. Súhrn poznatkov a cvičení, ktoré umožňujú rozšíriť naše vedomie o nás samých prostredníctvom práce s imagináciou, pamäťou, vôľou, kontrolou našich návykov a emócií a rozvojom pozitívnych nástrojov našej psychiky.
 • Múdrosť Východu a Západu (dva stupne). Súbor tém, ktoré pojednávajú o poňatí univerza, života a ľudskej bytosti, vychádzajúcich z tradičnej múdrosti Východu a Západu a poukazujúcich na neskoršie postuláty súčasnej vedy.
 • Symbolizmus civilizácií. Štúdium a analýza mýtov a symbolov klasických náboženstiev a civilizácií.
 • Aplikovaná filozofia a etika. Prehľad významných škôl a smerov morálnej filozofie Východu a Západu.
 • Sociopolitika. Filozofické pohľady na spoločnosť a spolužitie.
 • Rétorika (dva stupne). Rozvoj rečníckeho umenia a schopnosti slovného prejavu.
 • Dejiny filozofie (štyri stupne). Hĺbkové štúdium filozofických myšlienok v priebehu dejín, analýza ich kontextu a vplyvu.
 • Dejiny náboženstiev. Porovnávacie štúdium teologických odkazov náboženstiev, ktoré sa v každej dobe snažili pozdvihovať vedomie ľudstva.
 • Antropogenéza. Štúdium pohľadov na ľudskú bytosť a jej evolúciu.
 • Kozmogenéza. Štúdium pohľadov na vznik a vývoj univerza.
 • Astrológia. Štúdium pohľadu na univerzum ako na systém vzájomne prepojených živých bytostí, ktorý je blízky modernej teórii GAIA.
 • Filozofia vedy. Štúdium filozofických základov rozličných vedeckých odborov a metód.
 • Metafyzická estetika. Štúdium procesov vedúcich ku kráse.
škola filozofie
Hore