Menu
Previous Next

Kto sme

Nová Akropolis je medzinárodná organizácia s filozofickým, kultúrnym a sociálnym zameraním. Bola založená v roku 1957 v Buenos Aires (Argentína). Založil ju profesor Jorge Angel Livraga Rizzi (1930 – 1991), historik a filozof. V súčasnosti sa Nová Akropolis nachádza vo viac ako 50 krajinách na piatich kontinentoch.

Symbolika názvu

V starovekom Grécku Akropolis označovala vyvýšenú časť mesta. Tu sa uskutočňoval kontakt medzi tým, čo je viditeľné, a tým, čo je neviditeľné. Ide o symbolické miesto pre našu imagináciu, ktoré inšpiruje k tomu, aby sme vystúpili k tomu najvznešenejšiemu v nás samých.


V súčasnosti Nová Akropolis združuje viac ako 15.000 dobrovoľníkov a stovky tisíc sympatizantov, ktorí hovoria viac ako 15 jazykmi a reprezentujú širokú škálu vierovyznaní a pôvodu.

Štruktúra a fungovanie

Nová Akropolis združuje do medzinárodnej organizácie (OINA) so sídlom v Bruseli asociácie z rôznych krajín, ktoré sa pripojili k jej Zakladacej Listine a princípom fungovania. Nová Akropolis je medzinárodná nezisková asociácia, zapísaná kráľovským dekrétom z 12. februára 1990, č. 3/12-941-S, podľa zákona 25/10/19 Belgického kráľovstva. Je zapísaná v medzinárodnom registri organizácií (viď Moniteur č. 48 z 9. marca 1990, strana 4489).


Jej štruktúra garantuje rešpekt k diverzite, autonómiu a iniciatívu každého z jej členov.
Jej fungovanie umožňuje, aby sa aktivity uskutočňovali v úplnej nezávislosti od politických, náboženských alebo finančných záujmov. Každá členská asociácia je legislatívne zodpovedná v príslušnej krajine a rešpektuje medzinárodné predpisy týkajúce sa asociácií.


V súlade s jej stanovami je predstavenstvo medzinárodnej asociácie tvorené jedným predstaviteľom z každej pridruženej asociácie. Spomedzi jej najkvalifikovanejších členov je volená Medzinárodná výkonná rada, ktorá je poverená koordináciou a zabezpečením nevyhnutných kontaktov, aby sa realizovali uznesenia stanovené na každom ročnom zhromaždení snemu. 


Od roku 1992 je prezidentkou medzinárodnej organizácie Nová Akropolis Delia Steinberg Guzmán.

Financovanie

Nová Akropolis je založená na decentralizovanej ekonómii s pravidelným externým auditom a zakladá svoje ekonomické príjmy a finančnú podporu na štyroch pilieroch:

  1. Kurzy a predaj kultúrnych výrobkov vyrábaných v našich sídlach.
  2. Všetci členovia prispievajú mesačným členským príspevkom, ktorý ich oprávňuje zúčastňovať sa všetkých aktivít a mať prístup k medzinárodnej sieti kultúrnych centier Novej Akropolis.
  3. 2% z dane 
  4. Podpora súkromných firiem a iných inštitúcií.

Medzinárodná asociácia hospodári s minimálnym rozpočtom určeným na uhradenie základných administratívnych výdavkov pre svoje pôsobenie.
Každá krajina prispieva pomernou čiastkou a nezávislým spôsobom spravuje svoje vlastné prostriedky podľa platných zákonov.

Hore