Menu
Previous Next

Princípy

 1 – Bratstvo

Podporovať ideál medzinárodného bratstva, založeného na rešpekte k ľudskej dôstojnosti, bez ohľadu na rozdiely rasové, v pohlaví, kultúrne, náboženské, sociálne a ďalšie.


Je treba podporovať rešpekt k rôznym identitám a tradíciám a súčasne posilniť jednotu napriek rozdielom, harmonizovať ľudí, idey a city v otvorenom a obohacujúcom spolužití. Tento ideál bratstva čerpá svoju silu skôr z toho, čo nás spája, než z toho, čo nás rozdeľuje. Opiera sa o uznávanie univerzálnych hodnôt, ktoré, rešpektujúc rozmanitosť, prekonávajú vlastné miestne zvyky a návyky a zúčastňujú sa spoločných etických princípov, vlastných dôstojnosti každej ľudskej bytosti. Tento ideál podporuje rešpekt a presadzovanie ľudských práv, rovnako ako i uznávanie univerzálnych etických princípov.

2 – Poznanie

Podnecovať lásku k múdrosti, ktorá prostredníctvom porovnávacieho štúdia filozofií, náboženstiev, vied a umení prispieva k poznaniu človeka, zákonov prírody a Univerza.


Láska k pravde a k poznaniu vychádza z oprávnenej túžby rozvíjať vlastnú rozvahu a porozumenie sveta a samého seba. Chápeme filozofiu ako os spájajúcu rôzne aspekty a sklony ľudského poznania.
Filozofia môže spojiť pramene minulosti a súčasnosti v tejto celkovej širokej a integračnej vízii, transformuje ju na skutočný motor pokroku, ktorý sa snaží nielen skúmať cesty života, ale i prehlbovať jeho ciele a spájať všetky aspekty poznania a skúseností.

3 – Rozvoj

Rozvíjať to najlepšie z nášho ľudského potenciálu, podporujúc realizáciu jednotlivca a jeho zapojenie sa do spoločnosti a prírody, ako aktívneho a vedomého elementu pre zlepšovanie sveta.


Ľudská bytosť má obrovský latentný potenciál. Poznať ho a rozvíjať ho je predpokladom základných pilierov vlastného života a zdrojom trvalej spokojnosti. Dosiahnutie harmónie medzi myšlienkou, citom a konaním je cieľom každej ľudskej bytosti. Vyvážený a globálny rozvoj samého seba, rozvoj tých najlepších kvalít a hodnôt našej ľudskej prirodzenosti sú pravdepodobne jedinou zárukou lepšieho sveta.

 

 


Hore