Menu
Previous Next

Zásady ochrany osobných údajov a ich spracúvania


Prostredníctvom internetovej stránky www.akropolis.sk dochádza k spracúvaniu osobných údajov v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov – Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EU 2016/679 zo dňa 27.4.2016 (ďalej len ako „GDPR") a zákona č. 18/2018 z 29. 11. 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „ZoOOÚ").
V nasledujúcom texte prevádzkovateľ internetovej stránky www.akropolis.sk informuje návštevníkov o hlavných princípoch ochrany osobných údajov a zásadách ďalšieho spracúvania. Týmto si plní voči návštevníkom stránky informačnú povinnosť, ktorá mu vyplýva z platnej legislatívy.

Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľ určuje ako budú osobné údaje spracúvané, určuje dobu, účel spracúvania, v prípade potreby vyberá sprostredkovateľov, ktorí mu pomáhajú spracúvanie zabezpečiť, dbá na ochranu osobných údajov, ktoré ste mu zverili, spracúva ich zodpovedne, transparentne a v súlade s ustanoveniami GDPR.

Prevádzkovateľom osobných údajov spracúvaných prostredníctvom webového rozhrania na internetovej stránke www.akropolis.sk je: Nová Akropolis, o.z. so sídlom Osadná 15, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36067008, zapísaná v zozname občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra SR, pod registračným číslom: VVS/1-900/90-17490 (ďalej len ako „prevádzkovateľ").

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

V prípade, že by ste potrebovali v súvislosti so spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľa kontaktovať, môžete sa na neho obrátiť aj písomne na adrese: Osadná 15, 831 03 Bratislava, prostredníctvom e-mailovej adresy: info@akropolis.sk, alebo telefonicky na čísle 0904 403 791. Prevádzkovateľ uprednostňuje elektronickú komunikáciu.

Osobné údaje detí

Internetová stránka prevádzkovateľa nie je určená osobám mladším ako 16 rokov. Osobné údaje detí mladších ako 16 rokov prevádzkovateľ plánovane nespracúva. Pokiaľ sa prevádzkovateľ dozvie, že došlo k automatizovanému spracúvaniu osobných údajov osôb mladších ako 16 rokov bez jeho vedomia, bez odkladu ich odstráni. V prípade, že sa domnievate, že dieťa mladšie ako 16 rokov poskytlo prevádzkovateľovi osobné údaje, kontaktujte prosím prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailovej adresy info@akropolis.sk.

Povinnosť poskytnúť osobné údaje a následky neposkytnutia osobných údajov

Vaše osobné údaje poskytujete dobrovoľne. Nemáte žiadnu povinnosť ich poskytnúť. V prípade, že Vaše osobné údaje neposkytnete, nehrozia Vám žiadne sankcie. Ak však osobné údaje prevádzkovateľovi neposkytnete, nebude môcť vybaviť Vašu žiadosť o zasielanie elektronického bulletinu zdarma, programu pripravovaných podujatí alebo poskytnutie plnenia v súvislosti so zabezpečením Vašej účasti na prednáškach, kurzoch, seminároch, alebo iných podujatiach prevádzkovateľa. Je výhradne na Vašom uvážení, či osobné údaje prevádzkovateľovi poskytnete.

Rozsah spracúvania osobných údajov, účel, právny základ a doba spracúvania

Prevádzkovateľ spracúva len osobné údaje, ktoré mu poskytnete v súvislosti s účasťou na aktivitách, ktoré sú predmetom jeho činnosti, alebo na základe dobrovoľne udeleného súhlasu. Jedná sa o nasledovné osobné údaje, účel, právny základ a dobu spracúvania:


1. Účel: zasielanie elektronického bulletinu
Právny základ: súhlas dotknutej osoby
Rozsah spracúvaných údajov: e-mailová adresa
Doba spracúvania: doba, kým prevádzkovateľ poskytuje túto bezplatnú službu, alebo kým dotknutá osoba neodvolá svoj súhlas
V prípade, že si želáte, aby Vám prevádzkovateľ zasielal svoj elektronický bulletin, je potrebné, aby ste prevádzkovateľovi na tento účel udelili so zasielaním súhlas. Vaše osobné údaje poskytujete pre tento účel dobrovoľne. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovací link v pätičke každého e-mailu, alebo oznámením odvolania súhlasu prostredníctvom kontaktných údajov prevádzkovateľa. 


2. Účel: zasielanie programu podujatí v Bratislave
Právny základ: súhlas dotknutej osoby
Rozsah spracúvaných údajov: e-mailová adresa
Doba spracúvania: doba, kým prevádzkovateľ poskytuje túto bezplatnú službu, alebo kým dotknutá osoba neodvolá svoj súhlas
V prípade, že si želáte, aby Vám prevádzkovateľ zasielal svoj program podujatí pripravovaných centrálou v Bratislave, je potrebné, aby ste prevádzkovateľovi na tento účel udelili so zasielaním súhlas. Vaše osobné údaje poskytujete pre tento účel dobrovoľne. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovací link v pätičke každého e-mailu, alebo oznámením odvolania súhlasu prostredníctvom kontaktných údajov prevádzkovateľa.


3. Účel: zasielanie programu podujatí v Košiciach
Právny základ: súhlas dotknutej osoby
Rozsah spracúvaných údajov: e-mailová adresa
Doba spracúvania: doba, kým prevádzkovateľ poskytuje túto bezplatnú službu, alebo kým dotknutá osoba neodvolá svoj súhlas
V prípade, že si želáte, aby Vám prevádzkovateľ zasielal svoj program podujatí pripravovaných pobočkou v Košiciach, je potrebné, aby ste prevádzkovateľovi na tento účel udelili so zasielaním súhlas. Vaše osobné údaje poskytujete pre tento účel dobrovoľne. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovací link v pätičke každého e-mailu, alebo oznámením odvolania súhlasu prostredníctvom kontaktných údajov prevádzkovateľa.


4. Účel: zasielanie programu dobrovoľníckych podujatí v Bratislave
Právny základ: súhlas dotknutej osoby
Rozsah spracúvaných údajov: e-mailová adresa
Doba spracúvania: doba, kým prevádzkovateľ poskytuje túto bezplatnú službu, alebo kým dotknutá osoba neodvolá svoj súhlas
V prípade, že si želáte, aby Vám prevádzkovateľ zasielal svoj program dobrovoľníckych podujatí pripravovaných centrálou v Bratislave, je potrebné, aby ste prevádzkovateľovi na tento účel udelili so zasielaním súhlas. Vaše osobné údaje poskytujete pre tento účel dobrovoľne. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovací link v pätičke každého e-mailu, alebo oznámením odvolania súhlasu prostredníctvom kontaktných údajov prevádzkovateľa.


5. Účel: zasielanie programu dobrovoľníckych podujatí v Košiciach
Právny základ: súhlas dotknutej osoby
Rozsah spracúvaných údajov: e-mailová adresa
Doba spracúvania: doba, kým prevádzkovateľ poskytuje túto bezplatnú službu, alebo kým dotknutá osoba neodvolá svoj súhlas
V prípade, že si želáte, aby Vám prevádzkovateľ zasielal svoj program dobrovoľníckych podujatí pripravovaných pobočkou v Košiciach, je potrebné, aby ste prevádzkovateľovi na tento účel udelili so zasielaním súhlas. Vaše osobné údaje poskytujete pre tento účel dobrovoľne. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovací link v pätičke každého e-mailu, alebo oznámením odvolania súhlasu prostredníctvom kontaktných údajov prevádzkovateľa.


6. Účel: poskytovanie účasti na kurzoch, prednáškach, seminároch a ostatných podujatiach vyplývajúcich z foriem činnosti prevádzkovateľa
Právny základ: plnenie zmluvy
Rozsah spracúvaných údajov: titul, meno a priezvisko, ulica a číslo domu, PSČ, e-mail, tel. číslo, prípadne IČO, DIČ a názov firmy.
Doba spracúvania: kritériom pre určenie doby spracúvania je doba potrebná pre naplnenie predmetu zmluvy.
Vaše osobné údaje prevádzkovateľ v uvedenom rozsahu nevyhnutne potrebuje pre splnenie povinností vyplývajúcich mu z plnenia zmluvy. Teda pre účely organizačno-technického zabezpečenia realizácie účasti dotknutej osoby na podujatí, ktoré je predmetom činnosti prevádzkovateľa. Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. V prípade, že mu tieto údaje neposkytnete, nebude môcť plnenie zmluvy realizovať.


7. Účel: vedenie účtovníctva
Právny základ: splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Rozsah spracúvaných údajov: titul, meno a priezvisko, ulica a číslo domu, PSČ, prípadne IČO, DIČ a názov firmy.
Doba spracúvania: 10 rokov
Osobné údaje (fakturačné údaje) sú potrebné pre splnenie zákonnej povinnosti vystavovania a evidencie účtovných dokladov a operácií s tým súvisiacich. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou a doba ich spracúvania je limitovaná zákonnou povinnosťou archivácie účtovných dokladov.

Cookies

Prevádzkovateľ na webovej stránke akropolis.sk využíva tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú prostredníctvom internetového prehliadača na Vašom počítači, tablete alebo mobilnom telefóne. To vedie k zabezpečeniu riadneho fungovania stránky a dosiahnutiu vysokej miery užívateľského komfortu. Webové stránky si môžu spätne vyžiadať ich obsah a sú potrebné pre správne fungovanie väčšiny stránok na internete. Súbory cookies môže každý návštevník spravovať vo svojom webovom prehliadači v sekcii „Nastavenia" alebo „Možnosti" (vrátane ich vymazania alebo zakázania).

Pokiaľ máte túto funkciu zapnutú a pokračujete takto v prehliadaní webovej stránky, súhlasíte s tým, aby prevádzkovateľ technológiu cookies používal a súbory ukladal.

Súbory cookies nepredstavujú nebezpečenstvo, neslúžia na získavanie akýchkoľvek citlivých osobných údajov, majú však význam pre ochranu súkromia. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookies, si môžete prečítať v prehlásení o cookies tu.

Zabezpečenie osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré by mohli narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov.

Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevykonáva automatizované rozhodovanie, ani profilovanie.

Prístup k osobným údajom

K osobným údajom dotknutých osôb bude mať prístup prevádzkovateľ, jeho poverení členovia a prípadne tiež sprostredkovatelia spracúvania údajov.
Týmito osobami sú najmä poverení členovia, právni a marketingoví poradcovia prevádzkovateľa a spoločnosti, ktoré technicky a organizačne zabezpečujú distribúciu zasielaných správ a realizáciu podujatí. Tieto osoby budú mať prístup k týmto údajom, pokiaľ to bude potrebné pre zabezpečenie služieb a splnenie zákonných požiadaviek len po nevyhnutnú dobu a v nevyhnutne potrebnom rozsahu.
Všetci naši partneri sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a nesmú využiť poskytnuté údaje k žiadnym iným účelom okrem tých, ku ktorým im boli sprístupnené.
Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií využíva prevádzkovateľ služby a aplikácie sprostredkovateľov, ktorí sa na konkrétny druh spracúvania špecializujú.
Tieto subjekty poskytujú dostatočné záruky a ich spracúvanie údajov spĺňa všetky požiadavky v zmysle platnej legislatívy SR a EU v súvislosti s ochranou osobných údajov a sú v súlade s GDPR a ZoOOÚ.

Sprostredkovateľmi prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov sú tieto subjekty:
Google Ireland Limited (Google analytics)
The Rocket Science Group, LLC (Mailchimp)

Je možné, že sa prevádzkovateľ z dôvodu zlepšenia kvality spracúvania dát v budúcnosti rozhodne využiť služby iných, alebo ďalších sprostredkovateľov spracúvania údajov. V takom prípade túto zmenu oznámi prostredníctvom tohto dokumentu.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva výhradne v rámci Európskej únie, alebo v krajinách, ktoré zaisťujú ich zodpovedajúcu ochranu na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Práva súvisiace s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte ako dotknutá osoba najmä tieto práva:

Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov
Na niektoré účely môže prevádzkovateľ Vaše osobné údaje v súlade s GDPR spracúvať aj bez Vášho súhlasu. Ak je na niektorý účel potrebný Váš explicitný súhlas a prevádzkovateľovi ste ho poskytli, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas udelený pre účely priameho marketingu (zasielanie obchodných správ e-mailom) môžete kedykoľvek odvolať priamo z každého Vám zaslaného obchodného oznámenia, kliknutím na príslušný odhlasovací link v pätičke e-mailu, alebo oznámením prostredníctvom kontaktných údajov prevádzkovateľa.
Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania vyplývajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva na základe iného právneho základu, než je Váš súhlas.


Právo žiadať opravu či doplnenie osobných údajov
V prípade, že sa Vaše údaje zmenia, alebo zistíte, že sú neaktuálne, či neúplné, máte právo požadovať ich doplnenie alebo opravu.


Právo požadovať obmedzenie spracúvania
Ako dotknutá osoba máte právo požadovať obmedzenie spracúvania, ak sa domnievate, že Vaše údaje sú nesprávne, alebo že ich spracúvanie je protizákonné, ale namiesto ich vymazania požadujete len obmedzenie ich použitia. Ďalej, ak prevádzkovateľ Vaše údaje už nepotrebuje, ale potrebujete ich ako dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracúvaniu v rámci uplatnenia práva na vznesenie námietky.


Právo vzniesť námietku
V prípade, že sú Vaše osobné údaje spracúvané vo verejnom záujme, pri výkone verejnej moci alebo z titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa na účely priameho marketingu, máte právo podať námietku proti takému spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedenom právnom základe v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Námietku je potrebné podať prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ nesmie osobné údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami dotknutej osoby, alebo jej právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov.


Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že prevádzkovateľ s jej osobnými údajmi nakladá v rozpore s platnou legislatívou, má právo sa so svojou sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán. Miestne príslušným dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava.


Právo na prístup k svojim osobným údajom
V rámci práva na prístup k svojim osobným údajom môžete prevádzkovateľa požiadať o informácie, či spracúva Vaše osobné údaje a v prípade, že áno, aj informácie o účeloch spracúvania, kategórii údajov, príjemcoch údajov a predpokladanej dobe spracúvania. V takom prípade prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe kópiu jej osobných údajov, ktoré spracúva. Tieto informácie sa poskytujú v bežnej elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.


Právo na prenositeľnosť údajov
Ak by ste chceli ako dotknutá osoba svoje osobné údaje preniesť k inému prevádzkovateľovi, máte právo požiadať o ich sprístupnenie, podobne ako pri využití práva na prístup k osobným údajom s tým, že prevádzkovateľ Vám ich dodá v strojovo čitateľnej podobe.


Požadovať výmaz osobných údajov
Právo požadovať výmaz svojich osobných údajov znamená možnosť požiadať prevádzkovateľa, aby vymazal všetky osobné údaje dotknutej osoby zo svojich informačných systémov, aj zo systémov všetkých svojich sprostredkovateľov a všetkých záloh. V niektorých prípadoch však uplatnenie práva dotknutej osoby na výmaz osobných údajov nemá prednosť pred zákonnou povinnosťou prevádzkovateľa, ktorou je viazaný. Ide o situácie, kedy je prevádzkovateľ povinný na základe zákonom stanovenej povinnosti spracúvať osobné údaje po dobu stanovenú zákonom (napr. vedenie účtovníctva a podobne).
V takom prípade prevádzkovateľ v rámci uplatnenia tohto práva dotknutej osoby vymaže len údaje, na ktoré sa táto zákonom stanovená povinnosť nevzťahuje.
Prevádzkovateľ je povinný na žiadosti dotknutej osoby o uplatnenie svojich práv odpovedať bez zbytočného odkladu a najneskôr do jedného mesiaca.

Mlčanlivosť

Spracovateľ si týmto dovoľuje uistiť všetky dotknuté osoby, ktorých osobné údaje spracúva, že všetky osoby a subjekty zúčastnené na spracúvaní údajov sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie spracúvaných osobných údajov. Okrem zákonom stanovenej povinnosti nebudú osobné údaje dotknutej osoby poskytnuté žiadnym tretím stranám.

Bratislava 25.5.2018

Hore