Menu
Previous Next

2005 Taliansko

Pracovať v prospech “znovuzrodenia” (renesancie) morálnych a duchovných hodnôt

DEKLARÁCIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Na Valnom zhromaždení Medzinárodnej organizácie Nová Akropolis (MONA), ktoré sa konalo v L´Aquile, Taliansko, 24. marca 2005, bola prijatá nasledujúca deklarácia:

VŠEOBECNÁ DEKLARÁCIA:

1. Valné zhromaždenie MONA

OZNAMUJE svoje znepokojenie nad prírodnými katastrofami, ktoré v priebehu tohoto roka postihli rôzne časti našej planéty a zvlášť nad tsunami, ktoré spustošilo juhovýchodnú časť Ázie, a tiež nad studenými vlnami v severnej Európe, ktoré po sebe zanechali stovky mŕtvych.

V tomto zmysle Valné zhromaždenie MONA VYZÝVA  pridružené členské štáty MONA:
1) aby podporovali aktivity, ktoré budú mať na zreteli postupujúce klimatické zmeny, kvôli ktorým Zem trpí a budú prispievať k uvedomeniu si potreby chrániť ekologickú rovnováhu, aby budúce generácie zdedili obývateľnú planétu;
2) aby spolupracovali s ďalšími organizáciami ekologického charakteru a organizáciami humanitárneho charakteru, aby sa v rámci svojich možností zúčastnili aktivít po zasiahnutí niektorej oblasti katastrofou buď tak, že sa osobne dostavia na miesto nešťastia, alebo že pošlú humanitárnu pomoc, ktorá umožní zmierniť utrpenie postihnutých obyvateľov, čo je väčšinou sociálne a ekonomicky najslabšie obyvateľstvo.

2. Ako už bolo naznačené vo Všeobecné deklarácii Valného zhromaždenia v roku 2004, Valné zhromaždenie MONA OPAKUJE svoje znepokojenie nad procesom, ktorý by sme mohli pomenovať „stredovekizácia“ a ktorý je patrný v lone našej súdobej spoločnosti. Jeho najvýraznejším symptómom je strata hodnôt, nie len transcendentných, ale i každodenných, čo vytvára spoločnosť, v ktorej je stále viac „človek človeku vlkom“ (homo homini lupus) podľa hobbesiánskej definície. Táto tendencia musí byť nahradená ideou, ktorá inšpirovala  už Senecu a to, že „človek človeku má byť vecou svätou“ (homo res sacra homini). Občianska neistota, nedostatok sociálnej solidarity, ľahostajnosť k cudzej bolesti, materialistický egoizmus, vynútený konzumizmus, každodenné násilie, ktoré sa odráža aj v masmédiách sú len niektoré symptómy spoločnosti, ktorá je tým nakazenejšia, čím viac sa stáva „stredovekou“.

Z týchto dôvodov PRIPOMÍNAME Správu, ktorú Medzinárodná riaditeľka MONA predložila v Alicante v decembri 2004 na Európskom kongrese o nutnosti dôrazne upozorňovať na túto psychologickú skazenosť, ku ktorej je odsúdená väčšia časť spoločnosti našej doby. Ako bolo vtedy povedané, objavili sa isté „spôsoby stredovekého myslenia“, ktoré môžu vyvolať proces atomizácie v tom zmysle, že sa jednotlivci uzatvárajú do mestských kmeňov, siekt, náboženského fundamentalizmu, ktorých všeobecným výsledkom je spoločenský a psychologický separatizmus, ktorý plodí nenávisť, násilie a vojny.

Kvôli tejto situácii DOPORUČUJEME intenzívne pracovať v prospech „znovuzrodenia“ (renesancie) morálnych a duchovných hodnôt, aby sa tieto hodnoty nielen navrátili, ale aby boli predovšetkým prenesené budúcim generáciám. Filozofický postoj k životu je tým, čo môže stanoviť základný súbor týchto hodnôt, ktoré sa musia opierať o solidaritu, toleranciu, slobodu myslenia, presvedčenia a pocit nezávislosti, aby človek nebol strhnutý morálnou a etickou skazenosťou tejto doby, ktorá sa okrem iných symptómov vyznačuje nedostatkom nádeje v budúcnosť, čo pociťujú tí najmladší.

3. Valné zhromaždenie MONA

CHCE PREJAVIŤ svoje uspokojenie nad rôznymi aktivitami, ktoré uskutočnili pridružené členské štáty MONA v roku 2004 v podobe sociálnych akcií, tolerancie, nediskriminácie a slobody myslenia.

PREHLASUJEME, že ľudstvo nesmie zabudnúť na posvätnosť ľudskej bytosti, a preto doporučujeme pridruženým členským štátom, aby počas svojich rozmanitých aktivít podporovali nutnosť uvedomiť si význam úcty voči odlišným vieram, etnikám, sociálnym vrstvám či národom.

PRIPOMÍNAME tiež, že základné a štatutárne princípy MONA v svojom prvom bode vyjadrujú nutnosť podporovať bratstvo medzi ľuďmi rozličných presvedčení, rás, pohlaví či spoločenských postavení, čo by viedlo k podpore spoločnosti a medzinárodného spoločenstva, ktoré bude spravodlivejšie a solidárnejšie, čo je tiež uvedené v Charte Organizácie spojených národov.

4. Valné zhromaždenie MONA

ZDIEĽA návrh Rady Európy ohľadom  prehlásenia roku 2005 „Európskym rokom občianskych práv prostredníctvom vzdelávania“, pretože jeho cieľom je v Európe zahájiť kampaň za rozšírenie programov vzťahujúcich sa k vzdelávaniu. Poukazuje sa na to, že vzdelávanie zakladajúce sa na podpore morálnych hodnôt, ľudských práv, tolerancii a kultúrnom pluralizme je investíciou  pre budúcu Európu.

AK MÁME NA ZRETELI, že v apríli 2005 sa bude konať vo Varšave (Poľsko) konferencia o úlohe nevládnych organizácií (ONGs) v oblasti vzdelávania demokratických spoločností,

DOPORUČUJEME pridruženým členským štátom MONA v Európe zúčastniť sa tohoto návrhu a uskutočňovať to, čo Rada Európy doporučuje, pretože jedným zo základných princípov MONA je podpora vzdelávania ľudí.

Všetky rozhodnutia boli jednohlasne schválené.
Hore