Menu
Previous Next

2006 Chile

Premýšľať globálne, avšak jednať lokálne

Deklarácia Valného zhromaždenia

Na Valnom zhromaždení Medzinárodnej organizácie Nová Akropolis (MONA), ktoré sa konalo v Santiagu, Chile, 24. apríla 2006, bola prijatá nasledujúca deklarácia:

Všeobecná deklarácia:

1) Chce poukázať na svoj záväzok podieľať sa na výchove mládeže k hodnotám solidarity a spoločenskej zodpovednosti, ktoré sú veľmi blízke princípom etického a filozofického charakteru, ktoré sú základnými piliermi učenia MONA.

2) Ako medzinárodná organizácia zriadená vo viac než päťdesiatich štátoch sveta chce MONA ako odozvu k procesom globalizácie, ktoré sa prejavujú vo svete, ponúknuť svoje štruktúry do služieb lepšieho porozumenia medzi ľuďmi. Preto kladie dôraz na vedenie dialógu medzi globálnym a lokálnym a s cieľom, aby to, čo je lokálne, nebolo pohltené tým, čo je globálne, chce uskutočniť v praxi spolužitie medzi oboma. To je zhrnuté v slovách „premýšľať globálne, avšak jednať lokálne“. Prostredníctvom tohoto princípu sa rôzne sídla Novej Akropolis pridružené k MONA pokúsia podporovať rozvoj regionálnej a lokálnej identity tam, kde majú svoje aktivity, bez toho, aby opomenuli prepojenie medzinárodného spoločenstva, a zároveň k tomu využijú veľkú medzinárodnú štruktúru, ktorú MONA ponúka do služieb lokálnym a menším spoločenstvám.

3) Tak, ako to navrhol generálny tajomník Spojených národov, chce MONA v rámci novej globalizovanej spoločnosti podporovať všetky modely komunikácie, opierajúc sa o nové informačné technológie. Realizuje to prostredníctvom svojej medzinárodnej internetovej stránky (www.acropolis.org) ako aj národných a lokálnych stránok, prostredníctvom časopisov a všetkých prostriedkov, ktoré poskytuje rozvinutá technológia, aby sa i do najvzdialenejších kútov planéty dostali tie najlepšie kritériá filozofickej výchovy.

4) Obnovuje svoj záväzok voči súčasnej spoločnosti, ktorý sa konkretizuje v nových aktivitách, ktoré sú prejavom solidarity v rôznych častiach sveta, v ktorých prírodné katastrofy, chudoba, diskriminácia či nespravodlivosť najviac postihujú vrstvy tých najpotrebnejších. To sa uvádza v Ročenke, ktorú vydáva MONA (v tlačenej podobe a na CD), kde je možné sa zoznámiť s aktivitami Novej Akropolis, ktorá sa zúčastnila záchranných akcií spojených s katastrofami, napr. tsunami v Tichom oceáne, zemetrasenie v Pakistane, prírodné katastrofy, ktoré postihli Salvádor a Guatemalu, rovnako ako mnohých ďalších akcií ako je pomoc v detských domovoch, strediskách tretieho veku, nemocniciach atď.

5) MONA chce navrátiť hodnotu filozofie ako modelu prevzatia spoločenskej zodpovednosti. Pretože hodnoty, ktoré podporujú filozofický rozvoj, vyvolávajú v jednotlivcovi uvedomenie si spolunáležitosti s ľudstvom, ktoré mu umožňuje znovu rozpoznať potreby ľudí, a tiež umožňuje zrodenie ochoty byť ostatným k dispozícii. Valné zhromaždenie MONA trvá na praktickom zmysle filozofického poznania ako nutného nástroja pre pomoc súčasnej spoločnosti a pre to, aby sa v nej rozvíjala väčšia solidarita.

6) Koniec koncov pokračujúc v práci, ktorú MONA vyvíja od svojich začiatkov už štyridsať deväť rokov, nebude šetriť úsilím nevyhnutným k tomu, aby sa kultúra vo všetkých svojich prejavoch dostala ku všetkým typom ľudí bez ohľadu na presvedčenie, rasu či sociálnu príslušnosť.

Všetky rozhodnutia boli jednohlasne schválené.
Hore