Menu
Previous Next

2007 Brusel

Päťdesiat rokov nepretržitých aktivít na podporu filozofického myslenia, kultúry, porozumenia medzi národmi, tolerancie či ochrany životného prostredia

DEKLARÁCIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Valné zhromaždenie Medzinárodnej organizácie Nová Akropolis (MONA) na svojom ročnom zhromaždení v Bruseli (Belgicko) v roku 2007 zdôraznilo, že tento rok naplní päťdesiat rokov nepretržitých aktivít na podporu filozofického myslenia, kultúry, porozumenia medzi národmi, tolerancie či ochrany životného prostredia.

VŠEOBECNÁ DEKLARÁCIA:

a) Je potrebné zdôrazniť, že ako medzinárodná organizácia uskutočnila MONA významné aktivity pre dosiahnutie vyššie opísaných cieľov vo viac než päťdesiatich štátoch nachádzajúcich sa v Severnej, Strednej a Južnej Amerike, rovnako ako aj v Ázii, Afrike a v Európe.

b) V uplynulých päťdesiatich rokoch úzko spolupracovala s medzinárodnými i národnými alebo mimovládnymi organizáciami, čo vyplýva z veľkého množstva práce uskutočnenej behom týchto rokov a odráža sa preukázateľne v Ročenke aktivít, ktorú MONA vydáva.

c) Bolo rozhodnuté pokračovať v podpore ôsmych Rozvojových cieľov tisícročia schválených OSN v rámci možností jednotlivých aktivít, ktoré majú národné organizácie združené v MONA, pretože: „vytvárajú plán prijatý všetkými krajinami sveta a všetkými svetovými rozvojovými organizáciami.“

d) Taktiež rozhodlo, že keďže národné organizácie MONA sa nachádzajú v štátoch Latinskej Ameriky a úzko spolupracujú s Organizáciou Amerických Štátov (OEA), bude MONA pokračovať v podpore, ktorú ponúka na úrovni občianskeho združenia, významnej práci OAS v prospech krajín v tomto regióne a obzvlášť v šírení vzdelania a v boji za podporu rozvoja.

e) Čo sa týka štátov združených v MONA v rámci Európskej únie, Valné zhromaždenie rozhodlo, že budú podporovať návrh Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie stanoviť rok 2007 Európskym rokom rovných príležitostí pre všetky osoby, ktorého hlavným cieľom je „zahájiť širokú diskusiu o výhodách rozmanitosti v európskom spoločenstve, zvýšiť povedomie občanov o ich právach na rovnoprávne zaobchádzanie a život bez diskriminácie“, zvlášť preto, že jeden zo základných princípov, o ktoré sa opiera Zakladacia listina MONA, znie „zhromažďovať mužov a ženy všetkých vyznaní, kultúr a spoločenských postavení okolo ideálu univerzálneho bratstva“.

f) V oblasti kultúrneho rozvoja MONA, ako filozofické hnutie s humanistickými charakteristikami, uskutočnila chválihodnú prácu na „rozvoji schopností ľudí s cieľom, aby mohli žit v súlade s prírodou a rozširovať hranice svojej osobnosti“, ako je stanovené v jej Zakladacej listine. Preto odporúča svojím pridruženým asociáciam po celom svete, ktoré dohromady predstavujú niekoľko tisíc členov, aby v nasledujúcom roku zintezívnili svoje aktivity podporujúce hodnoty medziľudského spolužitia a spolupracovali na osvete a ochrane základných práv, ktorým sa musia tešiť bez výnimky všetky ľudské bytosti.

g) Práca v oblasti ekológie a ochrany životného prostredia, ktorú MONA za päťdesiat rokov vykonala na svetovej úrovni, významne ovplyvnila ochranu nášho prostredia, nie len v zmysle prevencie, ale aj v zmysle riskantných záchranných operácií v prípade prírodných katastrof, v ktorých GEA (Skupina aktívnej ekológie), ako odvetvie Novej Akropolis, hrala významnú úlohu, ako ukazujú mnohé poďakovania od vlád, humanitárnych organizácií a ďalších uvedených v našich Ročenkách.

h) Zvlášť medzi mladými ľuďmi bola MONA úspešná v presadzovaní dobrovoľníckych skupín, ktoré pôsobia v spoločnosti zjednocujúc individuálny a kolektívny život a rozvíjajúc duch solidarity s ľuďmi, ktorých zasiahlo nešťastie.

i) V globalizovanom svete, v ktorom žijeme, sa MONA stala výborným nástrojom pre šírenie filozofického myslenia, pretože v jej sídlach rozmiestnených po celom svete sa v súlade so Zakladajúcou listinou navrhuje „prebúdzať globálnu víziu prostredníctvom porovnávacieho štúdia filozofií, vied, náboženstiev a umení“. Tento princíp ju viedol v minulosti a povedie ju aj naďalej k vytváraniu kvalitnej činnosti v prospech šírenia kultúry a slobodného myslenia.

j) Za uplynulých päťdesiat rokov nasledujúc učenie svojho zakladateľa filozofa Jorge Angela Livragu Rizziho rozvinula MONA prostredníctvom rôznych aktivít vo svojich sídlach po celom svete kultúru zakladajúcu sa na „výchove hodnôt“, ktoré sú, čo neskôr zdôraznilo aj UNESCO, faktorom v hľadaní „spoločných duchovných elementov nachádzajúcich sa vo všetkých posvätných tradíciách“, rovnakých ako tie, ktoré MONA nepretržite podporuje ako súčasť výchovy vedúcej k týmto večným hodnotám.

k) Filozof Jorge Angel Livraga Rizzi, zakladateľ MONA, v mnohých publikáciách a prednáškach poukázal na to, že poškodenie ozónovej vrstvy povedie k otepľovaniu na planéte, čo spôsobí roztápanie polárnych ľadovcov a že následkom toho bude zvýšenie hladiny oceánov a presun studenej vody, čo spôsobí opačnú reakciu k otepľovaniu: mikroglaciáciu. V týchto štúdiách predbehol to, na čo dnes poukazujú najvýznamnejšie vedecké asociácie. Valné zhromaždenie MONA by v tomto zmysle rado zdôraznilo, že filozof Livraga Rizzi tiež vysvetlil, že tento proces fyzickej mikroglaciácie bude mať dôležité psychologické následky, pretože vyvolá fenomén odcudzenia a úpadku spoločnosti do nového stredoveku.

l) Tvárou tvár týmto fenoménom poškodzovania medziľudských vzťahov bude MONA upozorňovať na proces úpadku spoločnosti do nového stredoveku a bojovať proti nemu prostredníctvom svojej práce na integrácii kultúr a národov.

Hore