Menu
Previous Next

2008 San Salvador

Pokračovať v činnosti pre rozvoj filozofie

REZOLÚCIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Valné zhromaždenie MONA na svojom ročnom zhromaždení v roku 2008 v meste San Salvador (El Salvador) chce zdôrazniť, že:

V uplynulom roku 2007 dovŕšila MONA päťdesiat rokov nepretržitých aktivít na podporu filozofického myslenia, kultúry, porozumenia medzi národmi, tolerancie a ochrany životného prostredia.

Na základe toho rozhodla:

a) Znovu potvrdiť svoju ochotu pokračovať v činnosti pre rozvoj filozofie ako spôsobu života v snahe dosiahnuť vyšší stupeň sociálneho vedomia a poznania samého seba. Zároveň pokračovať v práci v oblasti kultúry, pretože sme pri mnohých príležitostiach zdôrazňovali, že kultúrne vyjadrenie ľudstva vytvára základy pre lepšie medziľudské vzťahy a pre lepšie porozumenie a zbližovanie medzi národmi. Taktiež chceme pokračovať v presadzovaní dobrovoľníctva ako vyjadrenia nesebeckosti a solidarity medzi rôznymi časťami spoločnosti, čo poslúži posilneniu väzieb spolužitia a rešpektu v rámci vzájomnej pomoci.

b) Pokračovať v rozvoji svojich medzinárodných programov, ktoré koordinujú aktivity vzťahujúce sa k umeniu, hudbe, humanitným vedám, formovaniu charakteru a vôle, tak ako to  zachytáva ročenka aktivít vydávaná pri príležitosti každého Valného zhromaždenia, a v ktorej sú zhromaždené všetky aktivity MONA uskutočnené vo viac než päťdesiatich štátoch sveta.

c) Posilniť aktivity dobrovoľníctva, či už uskutočňované samotnou MONA alebo v spolupráci so Skupinou aktívnej ekológie (GEA), ktoré sa konajú v rôznych častiach planéty za účelom nie len ochrany prírody a ekologickej rovnováhy, ale tiež pomoci a záchranných prác v prípade prírodných katastrof, ako bolo zemetrasenie v Peru alebo vytvorenie Programu Hestia 2007 pre spoluprácu a stanovenie kritérií na hľadanie a záchranu zmiznutých osôb.

d) Pri príležitosti Medzinárodného dňa filozofie, ktorý sa vďaka iniciatíve UNESCO oslavuje po celom svete, usporiadať v rámci MONA bohatý program, ktorý poukazuje na vzťah filozofie k umeniu a histórii a ktorý podporuje filozofické hodnoty a idey, okrem mnohých ďalších aktivít, ktoré sú tiež zhrnuté v Ročenke aktivít publikovanej organizáciou.

e) Zdôrazniť podporu MONA pri príležitosti 60. výročia vzniku Všeobecnej deklarácie ľudských práv (1948 – 2008) podnecovanej Organizáciou spojených národov a pri príležitosti iniciatívy Európskej únie, ktorá označila rok 2008 za Európsky rok interkultúrneho dialógu.

f) Je dôležité poukázať na to, že MONA sa zúčastňuje dôležitých medzinárodných udalostí na základe pozvania od Organizácie spojených národov (OSN) a Organizácie amerických štátov (OEA). Konkrétne je MONA, spolu s ďalšími medzinárodnými organizáciami, ktoré pôsobia v Latinskej Amerike v oblasti „občianskeho vzdelávania“, členom Výboru poradcov Interamerického programu OEA pre vzdelávanie v demokratických hodnotách a ich uplatňovanie v živote. V posledných rokoch bola MONA pri rôznych príležitostiach pozvaná k účasti na Svetovej konferencii mimovládnych organizácií, ktorú organizuje Oddelenie verejných informácií OSN.

Hore