Menu
Previous Next

2010 Peru

Deklarácia Valného zhromaždenia Peru 2010

Deklarácia Valného zhromaždenia.

 
Valné zhromaždenie MONA na svojom ročnom zhromaždení v roku 2010 v meste Chincha (Peru) rozhodlo pre tento rok takto:

Pripomenúť svoj záväzok kultúre mieru a nenásilia, ako je vyjadrené Organizáciou Spojených Národov pri príležitosti Medzinárodného desaťročia za kultúru mieru a nenásilia v prospech budúcich generácií. Takáto kultúra sa zakladá na hodnotách, postojoch a správaní, ktoré sa odrážajú a sú inšpirované interakciami v spoločnosti a duchom solidarity založených na princípoch slobody, spravodlivosti a demokracie, čo pomáha vyriešiť už existujúce konflikty v prostredí medzinárodnej spoločnosti vďaka analýze ich hlbokých príčin s použitím dialógu a vyjednávania.

Podnecovať členov a členské organizácie, aby sa plne zúčastňovali procesu rozvoja spoločnosti s pomocou vzdelávania prostredníctvom filozofie, ktorá zahŕňa ako premýšľanie, tak aj konanie, ponúkajúc tak príklad spolužitia v harmónii.

Solidarizovať s deklaráciou Valného zhromaždenia OSN zo dňa 17. decembra 2007, ktorá vyhlasuje rok 2010 za Medzinárodný rok zbližovania kultúr a odporučiť členom a členským organizáciám  usporiadať počas roka stretnutia a aktivity o dialógu medzi náboženstvami a kultúrami a tiež o spolupráci v prospech mieru, čo povedie k dialógu na najvyššej úrovni a/alebo k výmene informácií v rámci občianskej spoločnosti.

Podporovať renomé Medzinárodnej organizácie Nová Akropolis ako príklad zbližovania kultúr, pretože má zastúpenie vo viac než päťdesiatich štátoch sveta a podarilo sa jej podporiť plynulú a hlbokú výmenu skúseností medzi členmi jednotlivých združení a asociácií prostredníctvom štúdia filozofie, a tým preukázať pozitívny vplyv, ktorý má kultúrna rozmanitosť a výmena skúseností medzi rôznymi kultúrami.

Upozorňovať na to, že problémy, ktoré trápia dnešný svet kvôli ekonomickej, sociálnej a ekologickej kríze, majú veľký dopad a rozsah a volajú po diskusii a dialógu a výmene názorov medzi všetkými národmi sveta, čo umožní zrod Nového Humanizmu pre 21. storočie a  budúce storočia.

Pripomenúť, že rok 2010 je Medzinárodným rokom biodiverzity, pretože OSN uskutočnilo túto výzvu, čím chcelo pripomenúť, že človek je súčasťou prírody a jeho osud je úzko spätý s biodiverzitou vo všetkom na planéte. Organizácia spojených národov tiež pripomína, že bohatstvu, ktoré prináša rozmanitosť, hrozí rýchly zánik ako dôsledok ľudskej činnosti, čo sa týka nás všetkých bez výnimky, kvôli alarmujúcemu ničeniu systémov života, majúcemu za následok klimatické zmeny.

Odporučiť podporu všetkých programov a akcií na ochranu nenahraditeľného bohatstva života prírody, s cieľom znížiť stratu biodiverzity – biologickej rozmanitosti a s cieľom udržať rovnováhu života na Zemi, a tým upozorniť, že je to veľmi dôležité pre súčasné aj budúce dobro ľudstva.

Súcitiť s obeťami nedávneho zemetrasenia na Haiti a v Chile a pripomínať, že je potrebné nielen podporovať prácu záchranárskych a lekárskych tímov pre pomoc obetiam, ale aj pomáhať poškodeným národom a učiť ich uskutočňovať obnovu v duchu solidarity.

Nezabudnúť, že tieto prírodné katastrofy nám  ukazujú krehkosť našej planéty a relativitu života a tiež nutnosť toho, aby ľudské bytosti vydali zo seba to najlepšie v službe ľudstvu.

Hore