Menu
Previous Next

2011 Rakúsko

Deklarácia Valného zhromaždenia Rakúsko 2011

Deklarácia Valného zhromaždenia


Valné zhromaždenie MONA sa uskutočnilo vo Viedni (Rakúsko) 7. apríla 2011
Všeobecná deklarácia
Valné zhromaždenie MONA na svojom ročnom zhromaždení v roku 2011 vo Viedni (Rakúsko) rozhodlo o tom, že chce v tomto roku dať dôraz a pokračovať v rozvoji svojich troch stĺpov, ktorými sú filozofia, kultúra a dobrovoľníctvo:

Potvrdzujeme naše presvedčenie, že filozofia a prístup k poznaniu by nemali byť len teoretické, ale mali by mať aj praktický zmysel, ktorý nám pomôže čeliť životu s múdrosťou, čo nám, vďaka dedičstvu učení starovekých filozofov, umožní dosiahnuť šťastie, prostredníctvom pochopenia samého seba a úcty k iným, ako vyjadrenie harmonického vzťahu, ktorý nás všetkých robí viac ľudskými a viac tolerantnými.

Potvrdzujeme hodnotu kultúry ako nutného základu pre poznanie histórie ľudstva, ktoré nám dá potrebné nástroje pre pochopenie nášho historického okamihu a pre vykročenie v ústrety budúcnosti s praktickými projektmi, ktoré umožnia ľudskej bytosti,  a predovšetkým novým generáciám, prístup k všeobecnému vzdelaniu bez akejkoľvek diskriminácie, s cieľom dosiahnuť etické, morálne a večné hodnoty, ktoré posilnia ľudskú dôstojnosť a ochránia základné práva človeka na život a súžitie.

Potvrdzujeme, že je potrebné ponúknuť naše nesebecké úsilie a pomoc prostredníctvom dobrovoľných aktivít, čo nám umožní pomáhať tým, ktorí žijú v chudobe, majú nedostatok znalostí, nemajú prístup k prostriedkom a chýba im to najzákladnejšie na prežitie. Táto pomoc by nemala byť poskytovaná len v záujme ľudskej spoločnosti, ale aj v záujme životného prostredia, pretože toto je nevyhnutnou oporou pre spoločnosť, keďže planéta je domovom všetkých.

V tomto zmysle Valné zhromaždenie MONA potvrdzuje svoje presvedčenie, že je naďalej  potrebné, rovnako ako aj v predchádzajúcich rokoch, úsilie rôznych medzinárodných a mimovládnych organizácií, ktoré rovnako ako MONA neúnavne pracujú na zlepšení zdravia planéty a súžitia medzi ľuďmi, ktorí ju obývajú. V súlade s tým opätovne vyjadrujeme naše odhodlanie pokračovať v podpore pripomienkových aktivít medzinárodného charakteru, ktoré, ak majú byť viac než vyhlásením, potrebujú podporu organizácií ako je MONA a mnoho iných vo svete, aby dosiahli svoje ciele propagáciou spolupráce na medzinárodnej úrovni.

Vzhľadom na to, že rok 2011 bol vyhlásený Medzinárodným rokom dobrovoľníkov a Organizácia spojených národov pripravuje správu o stave dobrovoľníctva na celom svete, chceme podporovať diskusiu o dobrovoľníctve na celosvetovej úrovni.

Vzhľadom na to, že dobrovoľníctvo je prostriedkom na riešenie chudoby, udržateľného rozvoja, zmien klímy, predchádzanie katastrofám podľa Miléniovej Deklarácie a Rozvojových cieľov tisícročia OSN.

Nehovoriac o tom, že podobne ako Organizácia spojených národov, aj Európska únia vyhlásila rok 2011 Európskym rokom dobrovoľníctva a členovia a členské asociácie MONA v Európe takto spolupracujú a uskutočňujú významné práce dobrovoľníkov už desiatky rokov.

Preto sme rozhodnutí pokračovať v obrovskej práci dobrovoľníkov, ktorú vyvíja Medzinárodná organizácia Nová Akropolis vo viac než päťdesiatich krajinách, čo sa odráža v každoročne publikovanej ročenke v španielskom a anglickom jazyku, ktorá je distribuovaná po celom svete, a podporovať všetky členské asociácie združenia MONA v ich úsilí posilniť vzťahy medzi občianskou spoločnosťou a inštitúciami pre účinnosť dobrovoľných aktivít s cieľom napraviť a prekonať veľké sociálne a kultúrne rozdiely, ktorým čelí ľudstvo v tomto tisícročí.

Pripomíname, že Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov prijalo rezolúciu (A/RES 61/193), v ktorej bol rok 2011 vyhlásený Medzinárodným rokom lesov, aby sa zvýšilo uvedomenie si toho, že lesy sú nedeliteľnou súčasťou trvalo udržateľného rozvoja planéty kvôli ekonomickému, sociokultúrnemu a environmentálnemu prínosu, ktorý poskytujú.

V tomto ohľade členovia a členské združenia pripojené k MONA uskutočňujú kampane za zalesňovanie už viac než dvadsať rokov na rôznych kontinentoch, kde pôsobia, a preto dôrazne odporúčame, aby, ak je to možné, v tejto dôležitej práci pokračovali, obzvlášť v tomto roku venovanom lesom s rovnakou alebo ešte väčšou intenzitou než v predchádzajúcich rokoch.

Nesmieme zabudnúť na veľmi dôležitú prácu MONA počas posledného desaťročia a tiež v tomto desaťročí, ktoré práve začalo, týkajúcu sa účinných kampaní požiarnej prevencie, zalesňovaniu po prírodných katastrofách a lesného dohľadu, ktorý uskutočňujú dobrovoľníci z Novej Akropolis v rôznych krajinách s rozsiahlymi lesmi a tiež environmentálnych vzdelávacích kampaní, ktoré boli vedené v ostatnej dobe so zjavnou účinnosťou pre prevenciu a ochranu lesov, ktoré sú pľúcami našej planéty.

Pripomíname, že Organizácia amerických štátov vyhlásila rok 2011 Medzinárodným rokom kultúry na podporu vzdelávania a kultúry v Latinskej Amerike.

Zdôrazňujeme, že dôležitá práca na podpore kultúry a vzdelávania, ktorú uskutočňuje Nová Akropolis vo svete a predovšetkým v krajinách Latinskej Ameriky, je odrazom vedomia, ktoré majú členovia združenia, že kultúra a vzdelávanie sú dva základné piliere mieru, tolerancie a súžitia. V tejto línii konania je odporučené členom a členským združeniam, aby pokračovali v tejto práci v oblasti kultúry a vzdelávania v krajinách Latinskej Ameriky, aby naplnili podnet zo strany Organizácie amerických štátov.

Nakoniec Valné zhromaždenie MONA potvrdzuje svoje presvedčenie o dôležitosti pokračovať v práci na rozvoji mravných a etických hodnôt, ktoré sú jedným z cieľov, kvôli ktorým bola založená, lebo predstavujú základnú oporu pre tvorbu charakteru a umožňujú ľudskej bytosti pochopiť ľudstvo ako zjednotenie individuálnych vôlí, v ktorom všetci a všetky sú súčasťou rovnakej rodiny, ale nie v tom špekulatívnom a teoretickom zmysle, ale v reálnom zmysle, ktorý dovoľuje zdieľať bolesť a šťastie druhých, a umožňuje spoločne postupovať v budovaní lepšieho a obývateľnejšieho sveta.
Hore