Menu
Previous Next

2012 Brazília

Deklarácia Valného zhromaždenia Brazília 2012

Deklarácia Valného zhromaždenia

 
Valné zhromaždenie sa uskutočnilo 12. apríla 2012 v Sao Paulo (Brazília)

Všeobecná deklarácia

A) Valné zhromaždenie MONA (Medzinárodná organizácia Nová Akropolis) na svojom výročnom zhromaždení v roku 2012 v meste Sao Paulo (Brazília) zdôraznilo a rozhodlo, že bude v tomto roku pokračovať v rozvoji troch pilierov, ktorými sú filozofia, kultúra a dobrovoľníctvo:

Uznáva nutnosť posilniť putá solidarity, a preto Valné Zhromaždenie MONA súdi, že filozofia je cesta, ktorá umožňuje jednotlivcom prístup k porozumeniu ľudských podmienok, a že kultúra podporuje zbližovanie rozmanitých prejavov poznania rôznych národov, ktoré obohacujú našu planétu, a že dobrovoľníctvo je hodnotnou metódou pre sociálnu spoluprácu, ktorá zbližuje prostredníctvom lásky k druhým ako praktická cesta pomoci s cieľom vytvoriť programy, ktoré podporujú dialóg a harmonické spolužitie.

Odporúča všetkým jednotlivým asociáciám Nová Akropolis združeným v MONA, aby zintenzívnili svoje aktivity v týchto troch oblastiach: filozofii, kultúre a dobrovoľníctve, tak ako činili doteraz, ale posilňujúc tieto cesty akcií s ohľadom na súčasnú krízu, ktorá globálne ničí celú planétu a v ktorej práve tieto tri aspekty humanitárneho pôsobenia môžu pomôcť zmierniť bolesť, ktorú kríza vytvára.

B) Ako už bolo povedané skôr, Valné Zhromaždenie MONA súdi, že ekonomická a spoločenská kríza, ktorá postihuje medzinárodnú spoločnosť alarmujúcim spôsobom, má svoje najhlbšie korene v kríze morálnych a etických hodnôt.

Uznáva, že planétu, ako vyplýva zo správ Organizácie spojených národov, ovplyvňuje kríza globálnych rozmerov a otriasa veľkými bankami, firmami a spoločnosťami, čo má ničivý vplyv na občanov po celom svete, pretože sa zvyšujú životné náklady, ničia pracovné príležitosti, vytvára chudoba, bez toho, aby boli vidieť nejaké krátkodobé východiská.

Odporúča mať na pamäti, že koreň tohto ekonomického a sociálneho úpadku, ktorým trpí naša spoločnosť, tkvie veľmi pravdepodobne v úpadku, ktorý v posledných rokoch postihuje rešpekt k morálnym a etickým hodnotám, čo otvára cestu korupcii, postihujúcej politikov a obchodníkov. Preto sa javí ako nevyhnutná naliehavá potreba obnovy základných hodnôt, ktoré podporujú poňatie ľudskej dôstojnosti, k čomu môže MONA, v rôznych štátoch, kde rozvíja svoju činnosť, prispieť prednáškami a verejnými aktivitami, ktoré pomôžu uvedomiť si nutnosť morálneho hnutia na celosvetovej úrovni.

C) Zdôrazňuje význam, ktorý má Ročenka, ktorá sa vydáva každý rok na medzinárodnej úrovni, lebo jej prostredníctvom môže medzinárodná spoločnosť vidieť príkladnú prácu v oblasti morálnych hodnôt a solidarity, ktorú MONA uskutočňuje vo viac ako päťdesiatich štátoch sveta.

Uznáva, že v priebehu desiatich rokov, kedy bola ročenka MONA publikovaná, sa stala medzinárodným prehľadom našej filozofickej, kultúrnej a dobrovoľníckej práce, a že pri mnohých príležitostiach žiadali o našu pomoc a prácu autority rôznych štátov, kde vyvíjame svoje aktivity.

Odporúča pokračovať v publikovaní a distribúcii Ročenky ako v tlačenej tak v digitálnej podobe preto, aby aj naďalej boli propagované hodnoty, bez toho, aby sa zabúdalo na dôležitosť medzinárodných webových stránok MONA a stránok združených asociácií.

D) Vzhľadom na to, že UNESCO vyhlasuje každoročne v priebehu mesiaca novembra „Medzinárodný deň filozofie“, čo má dôležitý dopad v jednotlivých krajinách, kde pôsobia členské organizácie MONA, odporúča jeho využitie v rámci občianskej spoločnosti.

Uznáva, že MONA odvádza už mnoho rokov obrovskú prácu v súvislosti s touto udalosťou organizovaním špecifických aktivít pri príležitosti Medzinárodného dňa filozofie v priebehu mesiaca novembra v štátoch, kde fungujú jej pobočky, s dopadom miestnym či medzinárodným.

Odporúča pokračovať v tejto dôležitej práci na šírení filozofických hodnôt, mať na mysli, že filozofické poznanie, teda „umenie žiť“, je jedným zo základných pilierov aktivít MONA a spôsobom, ako podporiť učenie klasických filozofov „Poznaj sám seba“.

E) Berie na vedomie, že v rámci jednotlivých aktivít rôznych pobočiek MONA existuje spolupráca s medzinárodnými, národnými a miestnymi organizáciami a inštitúciami.

Uznáva dôležitosť aktivít uskutočňovaných v tomto zmysle MONA a chce upozorniť na našu prezentáciu pred Stálou radou OAS (Organizácia amerických štátov) v decembri 2011, kedy boli pri príležitosti desiateho výročia existencie Mezoamerickej demokratickej charty predložené naše odporúčania pre demokratickú kultúru v Amerike, vzhľadom na to, že MONA je prítomná v dvadsiatich z tridsiatich piatich štátov, ktoré sú členmi OAS a je registrovaná ako Organizácia pre Občiansku spoločnosť pri OAS v Chile.

Odporúča pokračovať v dôležitej práci nielen na regionálnej úrovni v rámci Organizácie amerických štátov, ale aj v rámci širšieho kontextu Organizácie spojených národov, kde môže MONA prispievať k prehĺbeniu dialógu v rámci občianskej spoločnosti a občianskeho spolužitia.

F) Vzhľadom na to, že svetová populácia dosiahla v roku 2000 šesť miliárd a na konci roku 2011 sedem miliárd, sa tvárou v tvár tomuto exponenciálnemu rastu stáva výživa a bezpečnosť ľudských bytostí stále viac komplikovanou.

Uznáva, že v oblastiach, kde sa koncentruje najväčšia hustota osídlenia, väčšinou v rozvojových štátoch, sú chudoba a hlad endemickým zlom.

Odporúča združeniam pripojeným k MONA, aby zintenzívnili svoju prácu na sociálnej pomoci znevýhodneným skupinám, aby sa zmiernila veľká nerovnováha, ktorá má zlé následky na prostredie, v ktorom pracujeme, a aby sa aplikovalo kritérium subsidiarity na základe toho, že je možné poskytnúť lepšie pokrytie sociálnych potrieb tým, ktorí sú najbližšie každej jednotlivej asociácii, vzhľadom na to, že aktivity MONA sa rozvíjajú vo viac než päťdesiatich štátoch sveta na rôznych kontinentoch.

G) Pripomínajúc strašnú prírodnú katastrofu, ktorá zasiahla Japonsko v marci 2011, spôsobenú kombináciou zemetrasenia a tsunami, ktoré behom niekoľkých hodín zničili veľkú časť severovýchodnej časti zeme, čo v dôsledku vyústilo v rádioaktívny únik z elektrárne Fukušima.

Uznáva potrebu prevencie, v rámci možností, týchto typov prírodných katastrof, ktoré sú deň za dňom zrejmejšie po celej planéte, čo svedčí o krehkosti nášho životného prostredia.

Odporúča mať na pamäti vo všetkých sídlach Novej Akropolis systémy ochrany a zabezpečenia proti takým nešťastiam, pravidelne uskutočňovať evakuačné cvičenia, aby sme boli v strehu pre prípad núdzových situácií, a spolupracovať tiež s inými organizáciami s cieľom vytvoriť sieť civilnej ochrany v miestach, kde fungujú naše sídla.

H) UNESCO vyhlásilo rok 2012 Medzinárodným rokom čítania, čo je príležitosť podporiť umenie čítať medzi rôznymi vrstvami populácie.

Uznáva, že čítanie umožní ľuďom sa zdokonaľovať pestovaním kultúry a postupovať k dosiahnutiu lepšieho a vyššieho stupňa občianskeho a ľudského uvedomenia.

Odporúča propagáciu čítania v jednotlivých štátoch združených v MONA a vytvárania „Čitateľských klubov“, aby sa lepšie využili knižnice, ktoré naše sídla majú, čo môže poslúžiť ako impulz pre poznanie a dá im ďalšie praktické a sociálne využitie.

Hore