Menu
Previous Next

2013 Izrael

Deklarácia Valného zhromaždenia Izrael 2013

Deklarácia Valného zhromaždenia

 
Valné zhromaždenie sa uskutočnilo 9. Apríla 2013 v Tel Avive (Izrael)

Všeobecná deklarácia

A) Vzhľadom na to, že na mnohých miestach sveta dochádza k zrúteniu sociálneho systému a boj všetkých proti všetkým má za následok znepokojivé zhoršenie medziľudských vzťahov:

Valné zhromaždenie prehlasuje, že je potrebné a naliehavé obnoviť etické hodnoty, ktoré tvoria piliere spolužitia medzi ľuďmi, s cieľom podporiť povedomie o „veľkej rodine ľudstva“. Avšak aby táto myšlienka bola viac než len prianím, ktorému chýba praktické uplatnenie, bude OINA všetkými svojimi aktivitami podporovať obnovu trvalých hodnôt a ľudských cností.

B) Vzhľadom na to, že nie je možné si nevšimnúť, že žijeme vo svete v kríze, vo svete veľkých zmien, ako ekologických, tak spoločenských:

Valné zhromaždenie pripomína všetkým členským štátom združeným v OINA, že je potrebná „zmena ekologického prístupu“, ktorý odsúdi nezmyselné drancovanie prírodných zdrojov planéty a bude varovať pred nekontrolovanou industrializáciou, ktorá spôsobila globálne otepľovanie Zeme s vážnymi následkami v podobe topenia polárnych ľadovcových čiapok a stúpajúcej hladiny morí a oceánov.

Musíme vziať do úvahy, že 21. storočie bude v sociálnom zmysle storočím globálnych migrácií za hľadaním nových možností obživy, čo bude mať za následok sociálne a rodinné vykorenenie. Preto bude Nová Akropolis účinne pracovať vo všetkých štátoch, kde pôsobí, aby sa pokúsila zmierniť „odľudštenie spoločnosti“. Z tohto dôvodu plánujeme zintenzívniť medzinárodné programy zamerané na ochranu životného prostredia podporujúce spoluprácu s ďalšími inštitúciami.

C) Vzhľadom na to, že existuje nutnosť vytvárať návrhy na alternatívne riešenia, v súlade s tými, ktoré navrhujú iné medzinárodné organizácie, s cieľom dosiahnuť súčinnosť, OINA znovu zdôrazňuje naliehavú potrebu uskutočňovať programy aktivít, ktoré podporujú bratstvo a toleranciu, poznanie a celistvý rozvoj ľudských bytostí.

Valné zhromaždenie konštatuje, že tieto idey úzko súvisia s troma oblasťami aktivít, ktoré OINA navrhuje, ako na individuálnej, tak aj spoločenskej úrovni: filozofia, kultúra a dobrovoľníctvo.

D) Vzhľadom na to, že počas posledných rokov mala veľký úspech oslava Svetového dňa filozofie:

Valné zhromaždenie stanovilo, že sa bude aj v tomto roku pokračovať s organizovaním aktivít pri príležitosti Svetového dňa filozofie vyhláseného UNESCO, ktorý v tomto roku slávi 10. výročie. Pripomína, že tento deň vychádza každý rok na tretí štvrtok v novembri, a zdôrazňuje význam filozofie v našom každodennom živote a potrebu konštruktívneho pohľadu na svet a problémy, ktoré postihujú ľudstvo, ako bolo uvedené vyššie. Pripomína, že v rámci OINA je zoskupených viac než 50 štátov, ktoré obsahujú prejavy filozofie a života pochádzajúce z rôznych kultúr, zvykov a jazykov, a tým poskytujú oslave Svetového dňa filozofie pridanú hodnotu, pretože v každom z tisícok miestnych združení, regionálnych a národných, ktoré sú v OINA, sa uskutočňujú významné aktivity obsahujúce stretnutia, konferencie, filozofické debaty, umelecké a kultúrne akcie.

E) Vzhľadom na to, že bolo uskutočnené veľké množstvo práce v rámci propagácie čítania a boli vytvorené čitateľské kluby v niektorých krajinách združených v OINA:

Valné zhromaždenie rozhodlo, že sa bude v týchto činnostiach pokračovať, a tak sa bude podporovať láska k čítaniu, predovšetkým medzi mladými ľuďmi.

F) Vzhľadom na to, že technologicky najvyspelejšie krajiny v oblasti astronómie odhalili a varovali, že v tomto roku hrozí slnečná búrka s elektromagnetickým žiarením, najprudším zo všetkých vedecky zaznamenaných za posledné storočie, a priblíženie skupiny asteroidov, ktoré NASA nazýva Near Earth Object, ktoré tým, že sa dostanú do blízkosti Zeme, môžu spôsobiť nárast prírodných katastrof:

Valné zhromaždenie nabáda k tomu, aby sme podnikli všetky možné opatrenia a aby sme ako filozofi a občania uvažovali o vzťahoch medzi našou planétou a slnečnou sústavou ako celkom.

Hore