Menu
Previous Next

2015 Guatemala

Valné zhromaždenie 2015 Guatemala

Všeobecná deklarácia Valného zhromaždenia

 
Valné zhromaždenie sa uskutočnilo v apríli 2015 v Antigua Guatemala (Guatemala)

A) Valné zhromaždenie OINA sa znovu utvrdilo vo svojom rozhodnutí umožňovať prístup k filozofickému poznaniu všetkým ľuďom a z uplatňovania filozofie v praxi vystavať hradbu proti násiliu a morálnym chorobám, ktoré postihujú spoločnosť našej doby, tým, že bude presadzovať etickú obnovu prostredníctvom prinášania transcendentných hodnôt, ktoré sa dajú aplikovať v praxi a ktoré podnecujú hlboké obrodenie ľudskej bytosti.
Preto je úlohou Valného zhromaždenia prenášať nielen etickú inšpiráciu, ale aj podporovať praktický rozvoj konkrétnych činností každej z národných asociácií združených v OINA.
Na to odporúča členským asociáciám združeným v OINA, aby uskutočňovali programy vzdelávania vo filozofii, kultúre a dobrovoľníctve, rovnako tak aj najrôznejšie druhy aktivít s filozofickým zameraním, čo umožní uskutočňovať učenie a činnosti nielen prostredníctvom pozitívneho a konštruktívneho konania v prospech spoločnosti či prírody, ale aj na uvedomenie si potreby predchádzať konaniu, ktoré je pre spoločnosť alebo prírodu škodlivé.

B) Valné zhromaždenie pripomína, že program štúdia OINA ako filozofickej školy na klasický spôsob sa zakladá na potrebe formovať ľudskú bytosť s cieľom zlepšovať spoločnosť a životné prostredie prostredníctvom ušľachtilého postoja voči spoločnosti.

C) Valné zhromaždenie oceňuje činnosť OINA vo svete a odporúča, aby pokračovala v rozsiahlej a dôležitej práci v sociálnej a kultúrnej oblasti, vykonanej v predchádzajúcom období, a aby pokračovala v aktívnej spolupráci s ostatnými verejnými aj súkromnými inštitúciami a organizáciami s cieľom posilniť potrebnú súčinnosť medzi organizáciami pracujúcimi v prospech filozofie, kultúry a dobrovoľníctva.
Preto navrhuje pokračovať vo formovaní pracovných tímov a skupín zameraných na sociálnu činnosť, ktoré prispievajú k rozvoju a vzdelaniu ľudských bytostí pri ochrane a zlepšovaní planéty Zem a ľudských spoločenstiev.

D) Valné zhromaždenie schvaľuje aktivity, ktoré v minulom období uskutočnili rôzne organizácie a asociácie spolupracujúce s OINA v oblasti ochrany životného prostredia a filozofického a sociálneho vzdelávania, ako je vidieť v ročenke aktivít predloženej tomuto Valnému zhromaždeniu.
OINA pripomína, že výskumy a poznávanie umožňujú prebudiť esenciálnu časť ľudskej bytosti prostredníctvom rozvoja jej chápania, intuície a ochoty zbaviť sa egoizmu, materializmu, fanatizmu, násilia a morálnych nedostatkov s cieľom prispieť k posilneniu osobného aj kolektívneho povedomia o spolužití v bratstve, ako je uvedené v prvom zo zakladajúcich princípov OINA, ako jedného zo základných kritérií, ktoré môžu utvárať budúcnosť ľudstva.
Hore